ECLI:NL:GHARL:2018:3558 (Zonnepanelen bij WOZ-waardering)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018, zonnepanelen bij WOZ-waardering
(ECLI:NL:GHARL:2018:3558)

Door Felicity Garretsen

Essentie

Zonnepanelen tellen mee bij de WOZ-waardering van een woning (art. 17 Wet WOZ).

Rechtsregel

Zonnepanelen die zijn geplaatst op een woning zijn onroerend en tellen daarom mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Zonnepanelen zijn namelijk naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven zolang als de eigenaar in de onroerende zaak woont. De (technische) mogelijkheid dat de eigenaar bij verhuizing de zonnepanelen meeneemt, is niet relevant.

Inhoud arrest

Belanghebbende is eigenaar van een woning met 20 niet-geïntegreerde zonnepanelen. In geschil is de WOZ-waarde van de woning. De rechtsvraag die hierbij centraal staat is of de zonnepanelen meetellen bij de WOZ-waardering van de woning?

Het hof overweegt dat ingevolge art. 17 lid 2 Wet WOZ de waarde van een onroerende zaak moet worden bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger het object in de staat waarin dat zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Naar de bedoeling van de wetgever is deze waarde ‘de prijs welke door de meestbiedende koper besteed zou worden bij aanbieding ten verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding’ (Kamerstukken II 1992/93, 22885, nr. 3, blz. 44). Bij het bepalen van de in die wetsbepaling bedoelde waarde moet worden uitgegaan van de verkoop van het object, vrij opleverbaar, aan de meestbiedende gegadigde, die het object in de staat waarin dit zich bevindt wil verwerven voor de bestemming die hem goeddunkt (vgl. HR 22 april 1981, nr. 20339, BNB 1981/175).

Niet in geschil is dat de woning een uitermate geschikt referentieobject is. Het hof constateert dat belanghebbende verder niets heeft opgemerkt over het taxatierapport of over de daarbij behorende matrices. Voor de waarde die aan de zonnepanelen kan worden toegekend, is in het taxatierapport een bedrag van € 3.000,- gerekend. Belanghebbende betwist de hoogte van dit bedrag niet. De gemachtigde van belanghebbende heeft desgevraagd ter zitting van het Hof verklaard dat de zonnepanelen naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven zolang als belanghebbende in de onroerende zaak woont. De zonnepanelen moeten daarom als onroerend worden aangemerkt. De (technische) mogelijkheid dat belanghebbende bij verhuizing de zonnepanelen meeneemt, is niet relevant. De zonnepanelen tellen daarom mee bij de WOZ-waardering van de woning. Het hof acht de WOZ-waarde ook verder niet te hoog.