ECLI:NL:CBB:2018:403 (begrip gereglementeerde markt)

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 28 augustus 2018, kwalificatie Euronext Fund Services (EFS) als gereglementeerde markt
(ECLI:NL:CBB:2018:403)

Essentie

In deze uitspraak maakt het College duidelijk of Euronext als exploitant van EFS een gereglementeerde markt is.

Rechtsregel

Het College oordeelt dat EFS een multilateraal systeem is dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt, omdat Euronext handelt als exploitant van EFS zonder risico te nemen en zonder eigen kapitaal te gebruiken voor het sluiten van transacties binnen EFS. Tevens oordeelt het College zo omdat de binnen EFS aanwezige brokers en fund agents die transacties met elkaar kunnen sluiten zich onderscheiden van EFS en  daar onafhankelijk van zijn.

Inhoud

Appellanten zijn ‘open end’-beleggingsinstellingen waarbij de beleggingsfondsen worden verhandeld via EFS een segment van Euronext. Funds agents en brokers zijn als members aangesloten, maar iedere beleggingsinstelling of groep beleggingsinstellingen heeft haar eigen fund agent. Over de jaren 2009 tot en met 2012 heeft de AFM aan appelanten heffingen opgelegd op grond van art. 1:40 Wft juncto het Besluit bekostiging financiering toezicht (met verwijzing naar art. 5:60 lid 1 Wft). De AFM kwalificeert het systeem van EFS dan ook als een gereglementeerde markt ex art. 1:1 Wft. De AFM stelt dat dit met zich meebrengt dat art. 5:60 Wft van toepassing is op de bestuurders en commissarissen van appellanten en dat er een juridische grondslag is voor de opgelegde heffingen.