ECLI:EU:C:2023:127 (OnlyFans is btw verschuldigd over het volledig ontvangen bedrag van fans volgens HvJ EU)

Hof van Justitie EU 28 februari 2023, OnlyFans is btw verschuldigd over het volledig ontvangen bedrag van fans (ECLI:EU:C:2023:127)

Inleiding

In dit arrest gaat het Hof van Justitie EU in op de vraag of de commissionairsfictie voor (online) platforms in de btw wettig tot stand is gekomen. Dit is van belang om te bepalen over welk bedrag OnlyFans btw moet afdragen.

Artikel 28 van de Btw-richtlijn bepaalt dat wanneer door tussenkomst van een belastingplichtige een dienst wordt verricht, die handelt op eigen naam maar voor rekening van een ander, dat dan moeten worden geacht dat die belastingplichtige deze dienst zelf heeft afgenomen en verricht (“commissionairsregeling”). Artikel 9bis van de Btw Uitvoeringsverordening Nr. 1042/2013 (“artikel 9bis UR”) bepaalt in dat kader – simpel gezegd – bij fictie dat deze commissionairsregeling van toepassing is op de diensten die worden aangeboden via een (online) platform. In dat geval wordt geacht dat deze dienst is verricht áán het platform en vervolgens dóór het platform aan de consument. Op grond van artikel 9bis UR moeten de platforms de btw verzamelen die verschuldigd is over de diensten die worden aangeboden via het platform. Deze bepaling is door de Europese Raad opgenomen als verduidelijking van de commissionairsregeling, om te zorgen dat btw wordt afgedragen over diensten die via platforms worden aangeboden. 

Rechtsregel

De invoering van artikel 9bis van de Btw Uitvoeringsverordening Nr. 1042/2013 is wettelijk geldig en de Europese Raad heeft zijn uitvoeringsbevoegdheden hiermee niet overschreden. Op basis van die bepaling wordt voor de btw dan ook geacht dat OnlyFans de diensten van de Creators inkoopt en deze vervolgens zelf vericht aan de Fans. OnlyFans dient daarom over het volledig ontvangen bedrag van de fans btw af te dragen en niet alleen over het bedrag dat zij aan de Creators in rekening brengt.

Inhoud arrest

Fenix International Limited (Fenix) is gevestigd in de UK en is de eigenaar en uitvoerder van het platform OnlyFans. ‘Creators’ plaatsen content of bieden mogelijkheden tot interactie aan voor ‘Fans’ die een (maandelijkse) betaling te verrichten. Fenix brengt de Creators een bedrag in rekening van 20% van de door de Fans betaalde bedragen. Dit doet zij door 20% in te houden op de bedragen die zij ontvangt van de Fans. Fenix heeft dit bedrag als belastbaar bedrag opgegeven voor de btw. De belastingautoriteiten in de UK (HMRC) stellen echter dat artikel 9bis UR van toepassing is en dat het belastbaar bedrag moet worden gebaseerd op het totale bedrag dat door de Fans is betaald (100%).

Btw uitvoeringsverordeningen mogen alleen de Btw-richtlijn (in casu artikel 28 Btw-richtlijn) verduidelijken om een gelijke toepassing van bepalingen tussen Europese lidstaten te bewerkstelligen. Zij mogen niet worden gebruikt om nieuwe regels of verplichtingen in te voeren of om wetgeving te wijzigen. Fenix stelt dat artikel 9bis UR wettelijk niet geldig is opgenomen door de Europese Raad, omdat uit artikel 28 van de Btw-richtlijn niet zou volgen dat (online) platforms de commissionairsregeling moeten toepassen.

Het HvJ EU oordeelt dat artikel 9bis UR tot doel heeft om een uniforme toepassing van artikel 28 van de btw-richtlijn te verzekeren voor diensten die elektronisch via platforms worden verricht. Artikel 9bis UR wijzigt de aard van de commissionairsfictie in artikel 28 van de Btw-richtlijn niet en brengt ook geen verplichtingen mee die niet al uit artikel 28 van de Btw-richtlijn volgen. De Europese Raad is dan ook niet buiten zijn uitvoeringsbevoegdheden getreden door de commissionairsfictie voor platforms in artikel 9bis UR op te nemen. Dit betekent dat Fenix (OnlyFans) btw verschuldigd is over het volledig ontvangen bedrag van de Fans.