De 15 meest gelezen strafrechtarresten van 2021

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de vijftien best gelezen arresten binnen het strafrecht.

15. Verpleegster

Dit arrest staat in het teken van de zogenaamde Garantenstellung. Een verpleegster hield een flesje met de verkeerde vloeistof voor aan een andere verpleegster, die daarmee een injectiespuit vulde. Vervolgens diende de chirurg de vloeistof aan de patiënt toe. De patiënt overleed ten gevolge van toediening van een overdosis van de verkeerde vloeistof.

Lees de hele uitwerking hier.

14. Elektriciteit

Dit relatief ‘oude’ arrest gaat over de diefstal van elektriciteit. Een tandarts zette zijn elektriciteitsmeter stil middels het gebruik van een breinaald. Hierdoor kon hij elektriciteit verbruiken, zonder dat dit geregistreerd werd. De vraag die de Hoge Raad moest beantwoorden, was: is elektriciteit aan te merken als ‘enig goed’ in de zin van art. 310 Sr?

Lees de hele uitwerking hier.

13. Cito

In dit arrest heeft de Hoge Raad het criterium geformuleerd om de grens aan te geven tussen een voorbereidingshandeling en een begin van uitvoering bij het plegen van een misdrijf.

Lees de hele uitwerking hier.

12. Onbehoorlijk gedrag

In deze zaak staat het lex certa-beginsel centraal. Dit beginsel houdt in dat het voor burgers duidelijk moet zijn welk handelen (of nalaten) kan leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Lees de hele uitwerking hier.

11. Dreigbrief

Dit arrest gaat over wederrechtelijkheid als bestandsdeel van de delictsomschrijving van afpersing, artikel 317 Sr. Oftewel, is het gebruiken van een dreigbrief geoorloofd om een (op zichzelf niet wederrechtelijke) bevoordeling na te streven?

Lees de hele uitwerking hier.

10. Öztürk

Het EHRM heeft voorwaarden in het leven geroepen om te kijken of er sprake is van een strafvervolging, een criminal charge, in de zin van artikel 6 EVRM. De voorwaarden worden in dit arrest uiteengezet.

Lees de hele uitwerking hier.

09. Hollende Kleurling

Dit bekende arrest heeft betrekking op onrechtmatig verkregen bewijs, alsmede op de criteria die bepalen wanneer een persoon wordt aangemerkt als een verdachte. Volgens art. 27 Sv moet het redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit blijken uit feiten en omstandigheden. Alleen dan kan iemand worden gezien als verdachte.

Lees de hele uitwerking hier.

08. Afvoerpijp

De Hoge Raad formuleert in dit arrest algemene regels voor de toepassing van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Aan de orde komt op welke vormverzuimen artikel 359a van toepassing is, wanneer een dergelijk vormverzuim gevolgen heeft, de rechtsgevolgen van de vormverzuimen, te stellen eisen aan een verweer, en de beslissing op het verweer.

Lees de hele uitwerking hier.

07. De Auditu

De essentie van dit arrest is dat de rechter niet vrij is om te bepalen op welke manier hij het ten laste gelegde wil bewijzen. Aan het bewijs worden bepaalde eisen gesteld. Een limitatieve opsomming van de bewijsmiddelen staat in art. 339 Sv.

Lees de hele uitwerking hier.

06. Dynamische verkeerscontrole

Dit spraakmakende arrest gaat over de politie die haar bevoegdheid tot verkeerscontrole zou hebben gebruikt voor het opsporen van andere strafbare feiten (détournement de pouvoir).

Lees de hele uitwerking hier.

05. Huizense Veearts

De dader van een strafbaar feit is niet strafbaar als de doelstelling van de strafrechtelijke norm beter wordt nageleefd, ook al is het dan op papier gezien wel wederrechtelijk.

Lees de hele uitwerking hier.

04. Melkventer

In dit arrest introduceerde de Hoge Raad een nieuwe schulduitsluitingsgrond, namelijk ‘afwezigheid van alle schuld’, vaak afgekort tot ‘avas’. Avas is, in tegenstelling tot alle overige strafuitsluitingsgronden, niet opgenomen in ons Wetboek van Strafrecht.

Lees de hele uitwerking hier.

03. Porsche

Dit arrest gaat over de grens tussen voorwaardelijke opzet en bewuste culpa. De verdachte in deze zaak zat met te veel alcohol op achter het stuur en reed met onverantwoorde snelheid. Er ontstond een frontale botsing en vijf mensen kwamen om het leven. De verdachte overleefde het ongeluk.

Lees de hele uitwerking hier.

02. Zwolsman

De Hoge Raad geeft in dit arrest aan wat er moet gebeuren als de rechter vaststelt dat door politiemensen, tijdens het opsporingsonderzoek of de pro-actieve fase (fase voor het officiële onderzoek), onrechtmatig is gehandeld. Met dit arrest werd het zogenoemde ‘Zwolsman-criterium’ in het leven geroepen.

Lees de hele uitwerking hier.

01. HIV (overzichtsarrest)

In dit overzichtsartikel worden de vier arresten behandeld die bekend staan als de HIV-jurisprudentie. Centraal staat het leerstuk voorwaardelijk opzet.

Lees de hele uitwerking hier.

Ook andere strafrechtelijke arresten buiten de top vijftien werden vaak gelezen, waaronder letale longembolie, opticien, Hoornse taart, Bijlmer noodweer, Runescape en braak bij binnentreden.


Lees ook:
De 15 meest gelezen privaatrechtarresten van 2021
De 15 meest gelezen arbeidsrechtarresten van 2021
De 15 meest gelezen bestuursrechtuitspraken van 2021
De 15 meest gelezen internationale en Europese arresten van 2021