De 15 meest gelezen privaatrechtarresten van 2022

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de vijftien best gelezen arresten binnen het privaatrecht.

15. DSM/Fox

De Hoge Raad heeft in dit arrest duidelijk gemaakt wat de verhouding is tussen de Haviltex-norm en de cao-norm. Deze twee normen vormen geen tegenstelling, maar gaan vloeiend in elkaar over.

Lees de hele uitwerking hier.

14. Baris/Riezenkamp

In deze zaak is bepaald dat geen vordering tot vernietiging nodig is, indien bij wijze van verweer beroep wordt gedaan op geweld, dwaling of bedrog en komen de rechtsgevolgen van de aanvaarding van dit verweer aan de orde. De goede trouw kan meebrengen, dat degene die door het niet in acht nemen van de vereiste zorg in dwaling heeft verkeerd, zich niet met vrucht op dwaling kan beroepen.

Lees de hele uitwerking hier.

13. Bunde/Erckens

Dit arrest staat ook wel bekend als het Misverstand-arrest. In de onderhavige zaak is er namelijk een misverstand ontstaan over welke betekenis aan het begrip ‘belastingschade’ toegekend moet worden.

Lees de hele uitwerking hier.

12. Hofland/Hennis

In dit arrest werd bepaald dat een huis te koop aanbieden in een woongids een uitnodiging is tot onderhandeling. In het algemeen moet het niet worden gezien als aanbod.

Lees de hele uitwerking hier.

11. Mulder cs/Teixeira de Mattos

Dit arrest gaat over de stelplicht en bewijslast bij revindicatie van een roerend goed, namelijk certificaten. Hierin is door de Hoge Raad erkend dat eigendomsverkrijging buiten de door de wet erkende wijze van eigendomsverkrijging mogelijk is.

Lees de hele uitwerking hier.

10. Depex curatoren/Bergel

Art. 3:4 lid 1 BW bepaalt dat al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, een bestanddeel van die zaak is. De Hoge Raad geeft in dit arrest een maatstaf, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld wanneer iets volgens verkeersopvatting onderdeel uitmaakt van een zaak, en dus een bestanddeel is.

Lees de hele uitwerking hier.

09. Saladin/HBU

De Hoge Raad zei hier: “Het antwoord op de vraag in welke gevallen aan degene die bij een contractueel beding zijn aansprakelijkheid voor zekere gedragingen, ook indien deze jegens zijn wederpartij onrechtmatig zijn, heeft uitgesloten, een beroep op dit beding niet vrijstaat, kan afhankelijk zijn van de waardering van tal van omstandigheden.”

Lees de hele uitwerking hier.

08. Jetblast

Het Jetblast-arrest, ook bekend als Hartmann/Princess Juliana IA en Hartmann/PJIA, is een arrest van de Hoge Raad dat betrekking heeft op aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in verband met een waarschuwingsplicht.

Lees de hele uitwerking hier.

07. Van Geest/Nederlof

In dit arrest komt het bekende leerstuk ‘dwaling’ uit het privaatrecht aan de orde (artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek). Het gaat in deze zaak om de mededelingsplicht van de wederpartij en de onderzoeksplicht van de dwalende in verband met onverschoonbaarheid van de dwaling in samenhang bezien met de regeling betreffende verborgen gebreken.

Lees de hele uitwerking hier.

06. Taxibus

In dit arrest heeft de Hoge Raad voor het eerst shockschade toegekend. Om in aanmerking te komen voor shockschade moet de betrokkene rechtstreeks met het ongeval worden geconfronteerd en moet deze confrontatie geestelijk letsel, dat een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is, tot gevolg hebben.

Lees de hele uitwerking hier.

05. Lindenbaum/Cohen

Het arrest Lindenbaum/Cohen gaat over de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad. De jurisprudentie die werd gevormd in dit arrest is uiteindelijk gecodificeerd in artikel 6:162 BW.

Lees de hele uitwerking hier.

04. Blaauboer/Berlips

In dit arrest wordt er onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve rechten. Indien je een goed onder titel verkrijgt, ben je niet gebonden aan de persoonlijke verplichtingen. Dit geldt in het bijzonder als dat goed van een eerdere rechthebbende is geweest.

Lees de hele uitwerking hier.

03. Portacabin

Een gebouw kan onroerend zijn (art. 3:3 BW), doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven.

Lees de hele uitwerking hier.

02. Kelderluik

Aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld of een handelen of een nalaten een onrechtmatige daad als bedoeld in art. 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek oplevert. In dit arrest schetst de Hoge Raad de maatstaven die van belang zijn bij de beoordeling of er sprake is van een gevaarzettende situatie en daarmee een onrechtmatige daad.

Lees de hele uitwerking hier.

01. Haviltex

Bij de uitleg van een overeenkomst is het niet genoeg om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken. Er dient ook gekeken te worden naar de bedoeling van partijen. Deze uitleg wordt sindsdien aangeduid met de Haviltex-maatstaf, en wordt nog steeds in geschillen omtrent uitleg gebruikt.

Lees de hele uitwerking hier.

Ook andere privaatrechtelijke arresten buiten de top vijftien werden vaak gelezen, waaronder Geurtzen/KampstaalKinheim/Pelders, Wrongful Birth, Kuikenbroederij en CBB/JPO.


Lees ook:
De 15 meest gelezen strafrechtarresten van 2022
De 15 meest gelezen arbeidsrechtarresten van 2022
De 15 meest gelezen bestuursrechtuitspraken van 2022
De 15 meest gelezen internationale en Europese arresten van 2022