De 15 meest gelezen privaatrechtarresten van 2021

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de vijftien best gelezen arresten binnen het privaatrecht.

15. Klimaatzaak Royal Dutch Shell

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Royal Dutch Shell de CO2-uitstoot eind 2030 terug moet brengen tot netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019.

Lees de hele uitwerking hier.

14. Coronavirus als ‘onvoorziene omstandigheid’

De huurder van een bedrijfspand lijdt omzetverlies als gevolg van de vrijheidsbeperkende overheidsmaatregelen omtrent het coronavirus. De rechter oordeelt dat corona en de daaromtrent opgelegde exploitatiebeperkingen dienen te worden aangemerkt als onvoorziene omstandigheden, op basis waarvan huurkorting kan worden toegepast.

Lees de hele uitwerking hier.

13. Jetblast

Het Jetblast-arrest, ook bekend als Hartmann/Princess Juliana IA en Hartmann/PJIA, is een arrest van de Hoge Raad dat betrekking heeft op aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in verband met een waarschuwingsplicht.

Lees de hele uitwerking hier.

12. Coface/Intergamma

De verbintenisrechtelijke uitleg van een onoverdraagbaarheidsbeding staat voorop, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat goederenrechtelijke werking is beoogd. De uitleg dient te geschieden naar objectieve maatstaven, met inachtneming van de Haviltexmaatstaf.

Lees de hele uitwerking hier.

11. Wrongful Birth

Indien een arts een medische fout maakt, die hem toe te rekenen valt, is hij aansprakelijk voor alle vermogensschade die in zodanig causaal verband staat met die fout. In dit arrest wordt omschreven wat er precies wordt verstaan onder het begrip vermogensschade.

Lees de hele uitwerking hier.

10. Hofland/Hennis

In dit arrest werd bepaald dat een huis te koop aanbieden in een woongids een uitnodiging is tot onderhandeling. In het algemeen moet het niet worden gezien als aanbod.

Lees de hele uitwerking hier.

09. Hollander’s Kuikenbroederij

Indien iemand voor zichzelf een zaak vormt of doet vormen uit een of meer hem niet toebehorende roerende zaken, wordt hij eigenaar van de nieuwe zaak (art. 5:16 BW). Een eigendomsvoorbehoud op toekomstige nieuwe zaken is niet mogelijk.

Lees de hele uitwerking hier.

08. DSM/Fox

De Hoge Raad heeft in dit arrest duidelijk gemaakt wat de verhouding is tussen de Haviltex-norm en de cao-norm. Deze twee normen vormen geen tegenstelling, maar gaan vloeiend in elkaar over.

Lees de hele uitwerking hier.

07. Depex curatoren/Bergel

Art. 3:4 lid 1 BW bepaalt dat al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, een bestanddeel van die zaak is. De Hoge Raad geeft in dit arrest een maatstaf, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld wanneer iets volgens verkeersopvatting onderdeel uitmaakt van een zaak, en dus een bestanddeel is.

Lees de hele uitwerking hier.

06. Saladin/HBU

De Hoge Raad zei hier: “Het antwoord op de vraag in welke gevallen aan degene die bij een contractueel beding zijn aansprakelijkheid voor zekere gedragingen, ook indien deze jegens zijn wederpartij onrechtmatig zijn, heeft uitgesloten, een beroep op dit beding niet vrijstaat, kan afhankelijk zijn van de waardering van tal van omstandigheden.”

Lees de hele uitwerking hier.

05. Lindenbaum/Cohen

Het arrest Lindenbaum/Cohen gaat over de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad. De jurisprudentie die werd gevormd in dit arrest is uiteindelijk gecodificeerd in artikel 6:162 BW.

Lees de hele uitwerking hier.

04. Portacabin

Een gebouw kan onroerend zijn (art. 3:3 BW), doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven.

Lees de hele uitwerking hier.

03. Taxibus

In dit arrest heeft de Hoge Raad voor het eerst shockschade toegekend. Om in aanmerking te komen voor shockschade moet de betrokkene rechtstreeks met het ongeval worden geconfronteerd en moet deze confrontatie geestelijk letsel, dat een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is, tot gevolg hebben.

Lees de hele uitwerking hier.

02. Haviltex

Bij de uitleg van een overeenkomst is het niet genoeg om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken. Er dient ook gekeken te worden naar de bedoeling van partijen. Deze uitleg wordt sindsdien aangeduid met de Haviltex-maatstaf, en wordt nog steeds in geschillen omtrent uitleg gebruikt.

Lees de hele uitwerking hier.

01. Kelderluik

Aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld of een handelen of een nalaten een onrechtmatige daad als bedoeld in art. 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek oplevert. In dit arrest schetst de Hoge Raad de maatstaven die van belang zijn bij de beoordeling of er sprake is van een gevaarzettende situatie en daarmee een onrechtmatige daad.

Lees de hele uitwerking hier.

Ook andere privaatrechtelijke arresten buiten de top vijftien werden vaak gelezen, waaronder Teixiera de Mattos, Klimaatzaak Urgenda, Geurtzen/Kampstaal, Kinheim/Pelders en CBB/JPO.


Lees ook:
De 15 meest gelezen strafrechtarresten van 2021
De 15 meest gelezen arbeidsrechtarresten van 2021
De 15 meest gelezen bestuursrechtuitspraken van 2021
De 15 meest gelezen internationale en Europese arresten van 2021