De 15 meest gelezen internationale en Europese arresten van 2023

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de vijftien best gelezen arresten binnen het internationale en Europese recht.

15. Überseering

Een in Duitsland gevestigde vennootschap wil procederen voor de Duitse rechter, maar wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat zij niet naar Duits, maar naar Nederlands recht is opgericht. Het Duitse Bundesgerichtshof wil weten of dit in strijd is met de vrijheid van vestiging.

Lees de hele uitwerking hier.

14. Drielandenpunt

Nederland mag slechts dividendbelasting heffen als de vennootschap voor toepassing tussen het verdrag tussen Nederland en België aangemerkt wordt als inwoner van Nederland. Hiervoor moet de vennootschap volledig onderworpen zijn aan belastingheffing in Nederland.

Lees de hele uitwerking hier.

13. Zambrano

Als een persoon een kind heeft met een nationaliteit van een EU-lidstaat, kan de ouder hieraan een afgeleid verblijfsrecht ontlenen.

Lees de hele uitwerking hier.

12. Cartesio

Geeft het vrije verkeer van vestiging het recht aan een vennootschap om haar zetel te verplaatsen, maar dan wel aan het vennootschapsrecht van de oude vestigingsstaat onderworpen te blijven? Dat wordt in deze zaak duidelijk.

Lees de hele uitwerking hier.

11. Cilfit

Deze zaak draait om de rejudiciële vraag van de Italiaanse rechter over de verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ, door een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep.

Lees de hele uitwerking hier.

10. Google/Spain

Onder bepaalde voorwaarden is de exploitant van een zoekmachine verplicht om de resultatenlijst die na een zoekopdracht op de naam van een persoon wordt weergegeven te verwijderen.

Lees de hele uitwerking hier.

09. Becker

Mevrouw Becker deed beroep op de voornoemde btw-vrijstelling, maar de implementatietermijn was verlopen. Het Finanzgericht wist zich geen raad met deze casus en besloot hulp te vragen aan het Europees Hof van Justitie.

Lees de hele uitwerking hier.

08. Sunday Times

Volgens het Europees Hof moet er aan een aantal voorwaarden worden getoetst om te bezien of een beperking van de vrijheid van meningsuiting, en ook andere grondrechten, gerechtvaardigd is. Deze voorwaarden zijn in deze zaak uiteengezet.

Lees de hele uitwerking hier.

07. Dassonville

Dit arrest gaat om de invulling van het vrije verkeer van goederen, één van de vier vrijheden van de Europese interne markt naast de vrijheid van personen, diensten en kapitaal. Het Hof van Justitie (HvJ) geeft hier invulling aan het begrip ‘maatregelen van gelijke werking als invoerbeperkingen’.

Lees de hele uitwerking hier.

06. Marckx vs. België

De essentie van dit arrest: het is discriminatoir om onderscheid te maken tussen een wettig en een natuurlijk kind en tussen een gehuwde en een ongehuwde moeder.

Lees de hele uitwerking hier.

05. Smirnova

Deze uitspraak van het EHRM staat in het teken van de voorlopige hechtenis in strafzaken. Het hof heeft hierin een viertal criteria geformuleerd (voortvloeiende uit oudere uitspraken van het EHRM) voor het niet op borgtocht vrijlaten van een verdachte.

Lees de hele uitwerking hier.

04. Engel

In deze zaak heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor het eerst gesproken over de criminal charge, zoals bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM. Deze uitspraak betrof een militaire tuchtprocedure waarin meerdere personen tuchtrechtelijk werden vervolgd en allen een klacht indienden bij het EHRM.

Lees de hele uitwerking hier.

03. Cassis de Dijon

Het gaat hier om de vraag of het importverbod van Duitsland om de likeur, Cassis de Dijon, uit Frankrijk in te voeren een maatregel van gelijke werking is en dus in strijd is met artikel 30 EEG-Verdrag (het huidige artikel 34 VWEU). Het Europees Hof beantwoordt deze vraag bevestigend.

Lees de hele uitwerking hier.

02. Costa/E.N.E.L.

De zaak gaat tussen een advocaat, Costa, en een voormalig staatsbedrijf van Italië, E.N.E.L.. Costa verzoekt de nationale rechter prejudiciële vragen te stellen over verenigbaarheid van de nationalisatiewet met een aantal bepalingen van Europees recht.

Lees de hele uitwerking hier.

01. Van Gend en Loos

Europees recht kan rechten scheppen die individuen onafhankelijk van hun nationale recht kunnen inroepen voor de nationale rechter. Om deze directe werking te hebben moeten bepalingen aan een aantal voorwaarden voldoen, die in deze zaak worden opgesomd.

Lees de hele uitwerking hier.


Lees ook:
De 15 meest gelezen strafrechtarresten van 2023
De 15 meest gelezen privaatrechtarresten van 2023
De 15 meest gelezen arbeidsrechtarresten van 2023
De 15 meest gelezen bestuursrechtuitspraken van 2023