De 15 meest gelezen bestuursrechtuitspraken van 2021

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de vijftien best gelezen uitspraken binnen het bestuursrecht.

15. Stichting Openbare Ruimte

In onderhavige zaak staat ter discussie of Stichting Openbare Ruimte kan worden aangemerkt als belanghebbende. Wanneer er geen rechtstreeks belang is bij een genomen besluit kan men niet worden aangemerkt als belanghebbende bij dat besluit.

Lees de hele uitwerking hier.

14. Handdoekautomaat

In deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State staat een van de belangrijkste onderwerpen van het bestuursrecht centraal, namelijk het handhavend optreden tegen overtredingen van wettelijke voorschriften.

Lees de hele uitwerking hier.

13. Brummen

Om de rechtszekerheid te waarborgen, mogen een bestuursorgaan en de belanghebbenden ervan uitgaan dat een besluit rechtmatig is als de beroepsgronden door de rechter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zijn verworpen.

Lees de hele uitwerking hier.

12. Van Vlodrop

Dit arrest gaat over de verschuiving van de competentieverdeling van de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. De bestuursrechter is enkel bevoegd kennis te nemen van beroepen tegen zuivere schadebesluiten, indien hij ook bevoegd is te oordelen over een eventueel beroep tegen de schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid zelf.

Lees de hele uitwerking hier.

11. Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers

In dit arrest komt het begrip bestuursorgaan uit de Algemene Wet Bestuursrecht aan de orde. De vraag of de stichting Silicose Oud-Mijnwerkers kan worden gezien als een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 van de Awb staat centraal.

Lees de hele uitwerking hier.

10. Benthem vs. Staat

De rechtsregel van deze uitspraak: de Kroon moet worden aangemerkt als geen onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld als bedoeld in artikel 6, eerste lid, EVRM.

Lees de hele uitwerking hier.

09. Sint Oedenrode

In dit spraakmakende arrest van de Hoge Raad staat een van de belangrijkste onderwerpen uit het bestuursrecht centraal, namelijk het  beginsel van formele rechtskracht.

Lees de hele uitwerking hier.

08. Jetski’s

In deze bekende uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State staat een bekend beginsel uit het bestuursrecht centraal, namelijk het specialiteitsbeginsel.

Lees de hele uitwerking hier.

07. Windmill

Uit deze zaak volgt dat de Staat in sommige gevallen gebruik mag maken van haar privaatrechtelijke bevoegdheden om belangen te behartigen, als ze op dit terrein ook gebruik kan maken van haar publiekrechtelijke bevoegdheden.

Lees de hele uitwerking hier.

06. Landbouwvliegers

In het Landbouwvliegers arrest (ook wel bekend als Sproeivliegtuigen arrest) staat de vraag of lagere wetgeving mag worden getoetst aan algemene rechtsbeginselen centraal. Ofwel, kan lagere wetgeving – in casu een algemeen verbindend voorschrift (avv) – worden getoetst aan de algemene rechtsbeginselen?

Lees de hele uitwerking hier.

05. Kwantum/Praxis & Maxis

In deze uitspraak benadrukt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat ook onder de Algemene wet bestuursrecht de uitoefening van discretionaire bestuursbevoegdheid in de regel marginaal door de rechter moet worden getoetst.

Lees de hele uitwerking hier.

04. Harmonisatiewet

In dit arrest komt een tweetal vragen naar voren: 1) Mag de rechter een wet in formele zin toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen? en 2) Mag de rechter een wet in formele zin toetsen aan het Statuut voor het Koninkrijk?

Lees de hele uitwerking hier.

03. Fluoridering

Het vraagstuk hier is of er sprake moet zijn van een wettelijke grondslag om bepaalde handelingen uit te voeren, in dit geval het toevoegen van fluoride aan drinkwater.

Lees de hele uitwerking hier.

02. Meerenberg

Het twistpunt in dit arrest, de zogenaamde ‘zelfstandige’ Algemene Maatregel van Bestuur (dit is een AMvB die niet steunt op delegatie door de wet of attributie door de Grondwet), achtte de Hoge Raad in dit arrest ongrondwettig.

Lees de hele uitwerking hier.

01. Guldemond/Noordwijkerhout

Dit arrest gaat over de vraag of de burgerlijke rechter mag oordelen over bestuurshandelingen van bestuursorganen.

Lees de hele uitwerking hier.


Lees ook:
De 15 meest gelezen strafrechtarresten van 2021
De 15 meest gelezen privaatrechtarresten van 2021
De 15 meest gelezen arbeidsrechtarresten van 2021
De 15 meest gelezen internationale en Europese arresten van 2021