De 10 meest gelezen arbeidsrechtarresten van 2018

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de best gelezen arresten binnen het arbeidsrecht.

1. Groen/Schoevers

In dit arrest komt de vraag aan de orde, wanneer er sprake dient te zijn van een arbeidsovereenkomst tussen partijen.

Lees de hele uitwerking hier.

2. Stoof/Mammoet

De werknemer moet redelijke instructies van de werkgever opvolgen, en deze instructies moeten door de werkgever zijn gedaan als goed werkgever (dubbele redelijkheidstoets).

Lees de hele uitwerking hier.

3. ABN Amro/Malhi

Het antwoord op de vraag of de inleenovereenkomst stilzwijgend is gewijzigd in een arbeidsovereenkomst is afhankelijk van wat partijen aan elkaar hebben verklaard en wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijs mochten afleiden (Haviltex-criterium).

Lees de hele uitwerking hier.

4. Philips/Oostendorp c.s.

Een concurrentiebeding is geldig als (onder meer) aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Hieraan is voldaan als de werknemer de begeleidende brief bij de arbeidsvoorwaarden heeft ondertekend; de arbeidsvoorwaarden zelf hoeven niet ondertekend te worden.

Lees de hele uitwerking hier.

5. Hema

Bij een ontslag op staande voet moeten de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden afgewogen tegen de ernst van de dringende redenen en moet de werkgever met onverwijlde spoed handelen.

Lees de hele uitwerking hier.

6. Wegener

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door de werknemer is toegestaan na instemming van de centrale ondernemingsraad.

Lees de hele uitwerking hier.

7. Boonen/Quicken

Op grond van artikel 12 Wet op de CAO is elk beding in een arbeidsovereenkomst nietig wanneer dat strijdig is met een cao waaraan partijen gebonden zijn. Dit is ook zo als het een minimum-cao is.

Lees de hele uitwerking hier.

8. Westhoff/Spronsen

Een werkgever mag een werknemer slechts dan aan een ontslagneming houden, wanneer zij in gerechtvaardigd vertrouwen op de bij haar gewekte schijn iets heeft gedaan of nagelaten waardoor zij bij ongedaanmaking van de ontslagneming in een ongunstiger toestand zou komen dan waarin zij zonder die ontslagneming zou hebben verkeerd.

Lees de hele uitwerking hier.

9. Vixia/Gerrits

In dit arrest komt het ontslag op staande voet aan de orde. Enkele rechtsvragen uit dit arrest zijn onder meer: wanneer is er sprake van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek? En mag een werknemer op staande voet ontslagen worden als hij de controlevoorschriften omtrent ziekteverzuim niet naleeft?

Lees de hele uitwerking hier.

10. Aansprakelijkheid werkgever bij overleden werknemer

Werkgever aansprakelijk voor overlijden werknemer aan rabiƫs vanwege de blootstelling aan onaanvaardbaar groot besmettingsgevaar. Strijd met goed werkgeverschap. Ook eigen schuld van de werknemer betrokken.

Lees de hele uitwerking hier.

Ons archief kent ruim vijfhonderd uitwerkingen van uitspraken en arresten. Je vindt alle arbeidsrecht uitwerkingen hier.