CRvB 16 mei 2013, Stichting Activa

Stichting Activa, Centrale Raad van Beroep 16 mei 2013
(CRvB 16 mei 2013, AB 2013, 189)

Door Sapna Gajadhar

Essentie
In onderhavige uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat een bekend onderwerp centraal, namelijk: wanneer kan een stichting worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 eerste lid Awb.

Rechtsregel
In onderhavige zaak staat de vraag centraal of Stichting Activa kan worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 eerste lid Awb en daarmee voor beroep vatbare besluiten kan nemen.

Artikel 1:1 eerste lid Awb bepaalt het volgende:

  1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan:
  2. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
  3. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep, in onder andere CRvB 6 september 2007, LJN BB4033, kan een stichting tot de openbare dienst behoren indien uit de statuten kan worden afgeleid dat de overheid overwegende invloed heeft op de doelstellingen, beheer en beleid van de stichting.

Indien de overheid invloed uitoefent op een stichting kan deze worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 eerste lid Awb. De stichting kan dan ook voor beroep vatbare beslissingen nemen. Dus belanghebbende kunnen tegen beslissingen in bezwaar en beroep.

Inhoud uitspraak
Stichting Activa had een aantal werknemers in dienst. Per brief van 21 oktober 2010 heeft de stichting laten weten aan de werknemers dat ze per 1 januari 2010 in dienst zijn van Activa B.V. in plaats van Stichting Activa. De verplichtingen die de werknemers hadden tegenover Stichting Activa zijn overgegaan naar Activa B.V. Hiertegen zijn de werknemers in bezwaar gegaan. Stichting Activa geeft aan dat ze geen bestuursorgaan is in de zin van de Awb. De stichting kan daarom geen voor beroep vatbaar besluit nemen op het bezwaar van de werknemers. De werknemers gaan tegen dit standpunt van de stichting in beroep bij de rechtbank. De rechtbank verklaart zich onbevoegd om van het beroep kennis te nemen. De zaak komt uiteindelijk voor bij de Centrale Raad van Beroep. Deze bepaalt dat de stichting geen bestuursorgaan is in de zin van de Awb. Door middel van een statutenwijziging is de invloed van de gemeente per 10 december 2009 beƫindigd. Stichting Activa kan daarom geen voor beroep vatbaar besluit op het bezwaar van de werknemers nemen.