KG:209:2023:2 (Kennisgroepstandpunt OB – Btw-tarief digitale kunst)

Kennisgroep Belastingdienst (OB), 13 maart 2023, Btw-tarief digitale kunst (KG:209:2023:2)

Essentie

In dit Kennisgroepstandpunt wordt ingegaan op de vraag of op de verkoop van digitale kunstwerken het verlaagde btw-tarief van toepassing is.

Rechtsregel

De verkoop van digitale kunstwerken, al dan niet via een NFT, kan niet worden gerangschikt onder het verlaagde tarief (9%) voor de omzetbelasting zoals bedoeld in post a-29 van Tabel I bij de Wet OB 1968 en is derhalve onderworpen aan het algemene tarief (21%)

Kennisgroepstandpunt

Op basis van artikel 9(2)(a) Wet OB 1968 jo. Tabel I, post a-29 is de levering van het volgende onderhavig aan het verlaagde btw-tafief:

“b. kunstvoorwerpen voor zover deze worden geleverd door: 1°. de maker of diens rechtverkrijgende onder algemene titel;”

Kunstvoorwerpen zijn volgens artikel 2a(1)(m) Wet OB 1968 de bij ministeriële regeling aan te wijzen goederen. Artikel 4 van de Uitvoeringsbeschikking OB luidt:

“Als kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel m, van de wet, worden aangewezen de in bijlage J bedoelde goederen.”

Post a-29 is van toepassing is op een kunstwerk, zoals genoemd onder één van de categorieën in bijlage J bij de Uitvoeringsbeschikking OB. Het betreft hier uitsluitend tastbare goederen. Hieruit volgt – naar het oordeel van de Kennisgroep OB – dat post a-29 enkel betrekking heeft op de levering van goederen, en niet op het verrichten van diensten.

Goederen zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, alsmede elektriciteit, gas, warmte of koude en dergelijke (artikel 3(7) Wet OB 1968). Een digitaal kunstwerk, al dan niet langs elektronisch weg geleverd door middel van een NFT, vormt geen voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object en is, derhalve, geen goed voor de heffing van omzetbelasting volgens de Kennisgroep OB. Bovendien worden digitale kunstwerken niet genoemd in bijlage J. Om die reden kan de verkoop van digitale kunstwerken niet worden gerangschikt onder het verlaagde tarief voor de omzetbelasting zoals bedoeld in tabel I, post a-29.

De Kennisgroep OB concludeert dat post a-29 niet van toepassing is op de verkoop van digitale kunstwerken. Een dergelijke dienst is belast naar het algemene btw-tarief.