ECLI:NL:RBROT:2023:4489 (Ontbinding na paarse vrijdag op school)

Rechtbank Rotterdam 19 mei 2023, Ontbinding na gedrag docentassistent op paarse vrijdag (ECLI:NL:RBROT:2023:4489)

Essentie

De werknemer is docentassistent bij een school in Dordrecht. Tijdens “paarse vrijdag” besteedde de school aandacht aan dat thema. De werknemer gaf duidelijk aan dat het thema niet te verenigen is met zijn geloofsopvatting. Na de gebeurtenissen op paarse vrijdag is de werknemer van mening dat het dienstverband in stand kan blijven. De werkgever ziet dit anders en stelt zich op het standpunt dat de manier waarop de werknemer zijn opvattingen uitdraagt in strijd is met de sociale en pedagogische veiligheid die zij haar leerlingen moet bieden.

Rechtsregel

Een arbeidsovereenkomst kan door de kantonrechter worden ontbonden wanneer sprake is van een redelijke grond en herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Op grond van art. 7:669 lid 3 sub g BW kan de arbeidsovereenkomst ontbonden worden wanneer sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. In deze uitspraak weegt het feit dat de werknemer zich in de media heeft uitgelaten over gebeurtenissen op het werk mee in de beoordeling van de arbeidsverhouding.

Inhoud uitspraak

De kantonrechter overweegt dat paarse vrijdag door de partijen verschillend is ervaren, zo is niet vast komen te staan of de werknemer werd geprovoceerd door leerlingen en of daadwerkelijk door hem op de regenboogvlag is gespuugd. Wel is vast komen te staan dat aan de werknemer een paars armbandje is aangeboden en dat hij deze heeft geweigerd en vervolgens op verschillende momenten fel heeft gediscussieerd met leerlingen en collega’s. In deze discussies stond de verhouding van homoseksualiteit tot de bijbel centraal. De werknemer heeft verklaard dat hij heeft verwezen naar de passages uit de bijbel waaruit blijkt dat dit zondig is en naar de hel leidt. Het gedrag heeft geleid tot commotie en “trillende en huilende personen” op de school.

Gezien het lange dienstverband van de werknemer is de kantonrechter van mening dat partijen elkaar wellicht nog hadden kunnen vinden indien het bij de gebeurtenissen van paarse vrijdag was gebleven. Zij hadden dan het gesprek aan kunnen gaan en afspraken kunnen maken om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Dit is niet het geval nu de standpunten en de verhoudingen na de paarse vrijdag zijn verhard. In de media zijn verschillende “gekleurde en stemmingmakende” berichten verschenen over het conflict en de actuele houding van partijen. Deze publiciteit is olie op het vuur geweest en heeft de onrust op school verder vergroot. Zo is er op de dag van de mondelinge behandeling door derden gedemonstreerd ter ondersteuning van de werknemer. De informatie uit de publicatie is afkomstig van de werknemer en/of personen bij wie hij steun heeft gezocht. Hij heeft geen actie ondernomen om de publicatie tegen te gaan of te rectificeren.

De kantonrechter is daarom van oordeel dat de daarmee gepaard gaande verharding en onrust volledig in zijn invloedsfeer ligt. Het verschil van inzicht tussen partijen is na paarse vrijdag onoverbrugbaar geworden en daardoor is arbeidsverhouding ernstig en duurzaam ontwricht. Herplaatsing is geen reële optie meer. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.