ECLI:NL:HR:2013:BZ2907 (Taxi Wolters)

Taxi Wolters, HR 3 mei 2013
(ECLI:NL:HR:2013:BZ2907)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Als een werknemer meerdere keren per dag wordt opgeroepen om te werken, krijgt hij steeds minimaal drie uur uitbetaald.

Rechtsregel

Als de werknemer voldoet aan de in artikel 7:628a BW genoemde voorwaarden en meerdere malen per dag wordt opgeroepen werk te verrichten, heeft hij over elke afzonderlijke periode van arbeid recht op loon voor een periode van minimaal drie uur. Dit wordt niet anders als hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat de werknemer voor bepaalde gedeelten van de dag dubbel wordt beloond. Dit strookt met de beschermende werking van de bepaling, omdat de werkgever het werk dan zo zal inrichten dat de werknemer niet steeds voor korte perioden wordt opgeroepen en als dit wel gebeurt, ervoor gecompenseerd wordt.

Inhoud arrest

Eiseres is in dienst bij Taxi Wolters voor schoolvervoer. Elke rit duurt ongeveer een uur. Verder had zij eens per maand een weekenddienst en een avonddienst en werd ze op wisselende tijdstippen opgeroepen voor andere ritten.

Eiseres heeft bijgehouden welke ritten ze heeft gereden. Daarbij heeft ze ritten met een onderbreking van minder dan 15 minuten genoteerd als één periode. Als haar ritten meer dan 12 uur per week bedroegen, kreeg ze de meeruren uitbetaald. Was het minder, dan kreeg ze 12 uur uitbetaald en de minuren werden als verlofuren aangemerkt.

Eiseres heeft per 1 maart 2007 de arbeidsovereenkomst opgezegd en vordert achterstallig loon en achterstallige vakantie-uren, vermeerderd met onder meer de wettelijke verhoging. Zij baseert haar vordering op artikel 7:628a BW en is bij de berekening van haar vordering ervan uitgegaan dat Taxi Wolters voor iedere aaneengesloten periode waarin zij heeft gereden tenminste drie uur loon is verschuldigd.

De kantonrechter heeft de vordering toegewezen tot een bedrag van € 1.068,95 bruto. Hij heeft aan dat oordeel ten grondslag gelegd dat een redelijke uitleg van voornoemd artikel meebrengt dat eiseres voor haar beschikbaarheid om taxiritten te rijden naast haar schoolritten, aanspraak kan maken op een vergoeding van drie uur als zij op die dag minimaal één taxirit van minder dan drie uur heeft gereden.

Het hof heeft geoordeeld dat Taxi Wolters mocht volstaan met betaling van de schoolritten op basis van de werkelijke rittijden, ook al duurden deze korter dan drie uur. Voor een verlengde schoolrit die korter duurde dan drie uur, dient Taxi Wolters toch drie uur loon uit te betalen. Verder heeft het hof het oordeel van de kantonrechter verworpen, omdat bepaalde delen van de dag dan dubbel zouden worden uitbetaald. Als een rit meer dan drie uur duurt, wordt de werkelijk gereden tijd uitbetaald. De tijd die eiseres werkt voor een nieuwe rit, wordt hierbij opgeteld. Hiervoor wordt dus niet sowieso drie uur uitbetaald. Het hof heeft het vonnis van de kantonrechter vernietigd en de vordering toegewezen tot een bedrag van € 2.265,- bruto.

Eiseres heeft cassatie ingesteld met de vraag naar de berekeningsgrondslag van de gegarandeerde beloning van drie uur op grond van artikel 7:682a BW in het geval de werknemer meerdere malen per dag wordt opgeroepen voor een periode van (telkens) korter dan drie uur.

De Hoge Raad vernietigt de arresten van het gerechtshof Leeuwarden en verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch voor verdere behandeling en beslissing.