ECLI:NL:GHARL:2022:4101 (Werkgever schiet tekort in onderzoek naar seksuele intimidatie)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 mei 2022, Ontslag op staande voet houdt geen stand door onvoldoende onderzoek
(ECLI:NL:GHARL:2022:4101)

Essentie

Een werknemer van Pon Logistics B.V. is op staande voet ontslagen wegens het seksueel intimideren van een vrouwelijke collega. Volgens de kantonrechter is het ontslag terecht gegeven. De werknemer, die ten tijde van het incident al bijna dertig jaar bij het bedrijf werkte, vecht het ontslag aan bij het hof. Het hof beoordeelt of het onderzoek dat door de werkgever is uitgevoerd, tot de conclusie leidt dat sprake is van een dringende reden voor ontslag.

Rechtsregel

Beschuldigingen van seksuele intimidatie moeten goed en zorgvuldig worden onderzocht. Op de werkgever rust ter zake een onderzoeksverplichting, waarbij recht wordt gedaan aan alle betrokken partijen en waarbij de voor hen geldende waarborgen in acht zijn genomen.

Wanneer een werkgever een procedure heeft voor de behandeling van een klacht van ongewenst gedrag, wordt de werkgever geacht deze procedure te volgen. Als het onderzoek leidt tot een één-tegen-één-verklaring, dient de werkgever tenminste te bekijken of er nadere aanknopingspunten zijn voor het voortzetten van het onderzoek. Dit kan bestaan uit het benaderen van werknemers die mogelijk getuige zijn geweest van het incident of het opnieuw aanhoren van de indiener van de klacht naar aanleiding van de reactie van de werknemer.

Inhoud arrest

Het hof gaat allereerst in op de achtergrond van het geschil. Na een klacht van seksuele intimidatie van zijn 25 jaar jongere collega, is de werknemer geschorst. De werkgever heeft toen de collega gevraagd om een schriftelijke verklaring op te stellen. Daaruit volgt dat de werknemer op twee momenten ongepaste vragen van seksuele aard aan de collega heeft gesteld en haar steeds ‘lieffie’ of ‘schatje’ bleef noemen. Een dag na de schorsing is de werknemer uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zijn de aantijgingen en verklaringen van de collega aan hem medegedeeld. De werknemer ontkent de uitlatingen en zou alleen ‘fuck you’ en ‘hou nou eens op’ tegen de collega gezegd hebben. Ook heeft hij gesuggereerd om bepaalde andere collega’s te bevragen over de uitlatingen. De werkgever is daar niet op in gegaan.

Vervolgens ontleedt het hof het ontslag op staande voet. Er moet sprake zijn van een dringende reden die onverwijld aan de werknemer is medegedeeld. De werkgever draagt de bewijslast van het bestaan van de dringende reden. Voor het bestaan van de dringende reden moet dus beoordeeld worden of vast is komen te staan dat de werknemer op de twee genoemde momenten ongewenste seksuele toenaderingen heeft gedaan, heeft verzocht om seksuele gunsten of ongewenste seksuele uitlatingen heeft gedaan richting de collega.

In dat kader komt het door de werkgever verrichte onderzoek aan bod. Het hof stelt dat op de werkgever een onderzoeksverplichting rust, waarbij recht wordt gedaan aan alle betrokken partijen. Relevant is dat de werkgever zelf een procedure heeft opgesteld in het ‘Reglement ongewenst gedrag’. Het hof is van oordeel dat de werkgever deze procedure niet heeft gevolgd en wel had moeten volgen. Het onderzoek is nu te beperkt gebleven. Zo is hoor en wederhoor onvoldoende toegepast, zijn er geen andere aanknopingspunten gezocht nadat feitelijk sprake was van een één-tegen-één-verklaring, zijn nadere stappen in het onderzoek niet overwogen en heeft de werkgever besloten de collega te geloven zonder dat daar valide redenen voor bestonden.

Daarnaast heeft de werkgever de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn lange dienstverband en de operaties aan zijn handen die hij door het fysieke werk heeft moeten ondergaan, niet meegewogen in de beoordeling van de dringende reden.

Het hof kan niet tot de conclusie komen dat sprake is van een dringende reden zoals omschreven in de ontslagbrief. De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld om de dringende reden alsnog te bewijzen.

TIP! Komt je bachelor- of masterscriptie eraan en zie je daar nu al tegenop? Geen nood, onze online scriptiecursus is terug! In twee intensieve middagen krijg jij de theoretische én praktische handvatten aangereikt om van jouw scriptie een succes te maken. Bekijk alle informatie hier.