ABRvS 19 oktober 2011 (Ontmanteling hennepkwekerij)

Ontmanteling hennepkwekerij, ABRvS 19 oktober 2011, Gst. 2012, 25
(ECLI:NL:RVS:2011:BT8557)

Door Sapna Gajadhar

Essentie
In onderhavige zaak van de ABRvS gaat het om bestuursdwang en het verhalen van de kosten bij de toepassing hiervan.

Rechtsregel
In deze zaak staat de vraag centraal of de kosten van de toepassing van bestuursdwang door het dagelijks bestuur van een deelgemeente in Rotterdam verhaald kunnen worden op de eigenaar van het pand of op degene die het pand huurt.

Artikel 5:21 Awb:

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

  1. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  2. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Artikel 125 Gemeentewet:

  1. Het gemeentebestuur is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang.
  2. De bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang wordt uitgeoefend door het college, indien de last dient tot handhaving van regels welke het gemeentebestuur uitvoert.
  3. De bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang wordt uitgeoefend door de burgemeester, indien de last dient tot handhaving van regels welke hij uitvoert.
  4. Een bestuurscommissie, een deelraad, het dagelijks bestuur van een deelgemeente of de voorzitter van het dagelijks bestuur van een deelgemeente waaraan bevoegdheden van de raad, het college of de burgemeester zijn overgedragen, bezit de bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang en de bevoegdheid tot het geven van een machtiging tot binnentreden van een woning slechts indien ook die bevoegdheid uitdrukkelijk is overgedragen.

Wanneer er sprake is van een professionele verhuurder, dus een verhuurder die op de hoogte is van de gang van zaken met betrekking tot de verhuur van panden, mag van deze verhuurder worden verwacht dat hij gedurende de verhuur van een pand informeert over het gebruik ervan. Daarnaast dient een professionele verhuurder de zaken op orde te hebben en alles te registreren indien dit nodig is. Indien de verhuurder hier niet aan voldoet handelt hij in strijd met artikel 1a lid 1 Woningwet. De professionele verhuurder dient op grond van artikel 5:25 lid 1 Awb de kosten te dragen die zijn gemaakt bij de toepassing van de bestuursdwang, omdat de professionele verhuurder kan worden aangemerkt als overtreder wegens het niet voldoen aan de verplichtingen.

Inhoud uitspraak
Op 11 juni 2009 werd in een pand in Rotterdam een hennepkwekerij aangetroffen. Vanwege de spoedeisendheid van de situatie diende direct maatregelen genomen te worden. Bij besluit van het dagelijks bestuur is besloten de hennepkwekerij per direct te ontmantelen. Het dagelijks bestuur heeft daarbij medegedeeld dat de kosten voor het toepassen van de bestuursdwang op de verhuurder van pand zullen worden verhaald.