YOLO! – Productaansprakelijkheid in straattaal (Art. 6:185-6:190 BW)

In de serie You Only Legislate Once (YOLO) vandaag productaansprakelijkheid uitgelegd in straattaal (Art. 6:185-6:190 BW)

Artikel 185 BW:
1.
De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt, tenzij:
1. hij het produkt niet in het verkeer heeft gebracht;
2. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
3. het produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
4. het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
5. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
6. wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.

2.
De aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is.
3.
De aansprakelijkheid van de producent wordt niet verminderd, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door de gedraging van een derde.

Yolo vertaling:
Wanneer je serieus gevaarlijke producten maakt moet je dokken, behalve wanneer je:
– Nog niet klaar was hiermee
– De consument er zelf domme dingen mee doet
– Je er geen geld mee verdient
– De regering vindt dat je een gevaarlijk product moet maken
– Je echt niet wist dat het product gevaarlijk was.

Artikel 186:
1.
Een produkt is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder:
1. de presentatie van het product;
2. het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het produkt;
3. het tijdstip waarop het produkt in het verkeer werd gebracht.

2. Een produkt mag niet als gebrekkig worden beschouwd uitsluitend omdat nadien een beter produkt in het verkeer is gebracht.

Yolo vertaling:
De consument krijgt geld van je wanneer je:
Niet op de verpakking hebt gewaarschuwd dat het een gevaarlijk product was
– De consument geen gekke dingen doet met je product en er toch brokken gemaakt worden
– Het product niet heel oud was en toch van ellende uit elkaar valt.

Artikel 187:
1. Onder product wordt voor de toepassing van deze afdeling verstaan een roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan vormen van een andere roerende of onroerende zaak, alsmede elektriciteit.
2. Onder “producent” wordt voor de toepassing van artikel 185 tot en met 193 verstaan de fabrikant van een eindprodukt, de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het produkt aan te brengen.
3. Onverminderd de aansprakelijkheid van de producent, wordt een ieder die een produkt in de Europese Economische Ruimte invoert om dit te verkopen, te verhuren, te leasen of anderszins te verstrekken in het kader van zijn commerciële activiteiten, beschouwd als producent; zijn aansprakelijkheid is dezelfde als die van de producent.
4.Indien niet kan worden vastgesteld wie de producent van het produkt is, wordt elke leverancier als producent ervan beschouwd, tenzij hij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de producent of van degene die hem het produkt heeft geleverd. Indien ten aanzien van een in de Europese Economische Ruimte geïmporteerd produkt niet kan worden vastgesteld wie de importeur van dat produkt is, wordt eveneens elke leverancier als producent ervan beschouwd, tenzij hij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de importeur in de Europese Economische Ruimte of van een leverancier binnen de Europese Economische Ruimte die hem het produkt heeft geleverd.

Yolo vertaling:
Een product is een product als het geen gebouw is.
Een producent is iemand die een product maakt, zijn naam erop zet, of importeert uit Verweggistan.

Artikel 188:
De benadeelde moet de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade bewijzen.

Yolo vertaling:
Wanneer de klant laat zien dat er brokken zijn die komen door jouw gevaarlijke product, dan moet je toch echt dokken. Ook al voel je jezelf niet zo schuldig omdat niet jij maar een van je medewerkers heeft liggen slapen.

Artikel 189:
Indien verschillende personen op grond van artikel 185, eerste lid, aansprakelijk zijn voor dezelfde schade, is elk hunner voor het geheel aansprakelijk.

Yolo vertaling:
Als je iets samen met je maten maakt, kun je op zich wel proberen die maten te naaien, maar dat zal weinig opleveren: je moet toch gewoon dokken.

Artikel 190:
1.
De aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 185, eerste lid, bestaat voor
1.Schade door dood of lichamelijk letsel
2. schade door het produkt toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, met toepassing van een franchise ten belope van € 500.

2.
Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt bij algemene maatregel van bestuur aangepast, indien op grond van artikel 18, tweede lid, van de EEG-richtlijn van 25 juli 1985 (PbEG nr. L 210) de in die richtlijn genoemde bedragen worden herzien.

Yolo vertaling:
Je moet als je een gevaarlijk product maakt de koffietafel, grafkist, en pleisters betalen, en ook schade aan andere spullen (als dat meer is dan 500 Euro). In de winkel waar het gevaarlijke product is gekocht moeten ze de rest maar regelen.
In Brussel kunnen ze van die 500 Euro een plotseling ander bedrag maken.

Lees ook: YOLO! – het Burgerlijk Wetboek in straattaal (3:32 BW-3:44 BW)