YOLO! – Het Wetboek van Strafrecht in straattaal

In de serie You Only Legislate Once (YOLO) vandaag een selectie uit het Wetboek van Strafrecht uitgelegd in straattaal. 

Art. 45 Sr
1 Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard.
2 Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij poging met een derde verminderd.
3 Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste twintig jaren.
4 De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor het voltooide misdrijf.

YOLO vertaling:
Wanneer je een torrie aan het zetten bent, maar je door je niffa’s genackt wordt, dan is dat echt fucked-op maar hoef je gelukkig veel minder lang bakka in.

Art. 46 Sr
1 Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld is strafbaar, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van dat misdrijf verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft.
2 Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij voorbereiding met de helft verminderd.
3 Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren.
4 De bijkomende straffen zijn voor voorbereiding dezelfde als voor het voltooide misdrijf.
5 Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

YOLO vertaling:
Wanneer je spullen koopt om een torrie te zetten, maar je door je niffa’s genackt wordt, dan is dat echt fucked-op maar hoef je gelukkig veel minder lang naar de jilla.

Art. 64 Sr
1 Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2 Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als omschreven in het voorgaande lid, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

YOLO vertaling:
Trump is para met die Russen. Hij zal uiteindelijk wel een tjappie worden, met veel minder doekoe at da bank.

111 Sr
Opzettelijke belediging van de echtgenoot van de Koning, van de vermoedelijke opvolger van de Koning, van diens echtgenoot, of van de Regent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

YOLO vertaling:
Beter noem je koninklijke meisjes geen kechs en al helemaal niet op een moeilijk lauwe website als het Rechtenstudentje. Je weet zelf.

Art. 287 Sr
Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

YOLO vertaling
Wanneer je flipt en iemand murkt, zit je meestal heel lang binnen.

Art. 289 Sr
Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

YOLO vertaling:
Wanneer je op murk uit bent en iemand helpt te stoppen met roken, zit je vaak nog langer binnen.

Art. 302 Sr
1. Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

YOLO vertaling:
Iemand serieus batten die daar niet tegen kan of zelfs kassie gaat, is derrie: meestal zit je dan wel weer even in de jari.

Art. 310 Sr
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

YOLO vertaling:
Andermans spullen, zoals een waggie of een tellie, nakken is kakka. Je kunt dan de bakka in of je bent veel doekoes kwijt.