YOLO! – Het Wetboek van Koophandel in straattaal (Art. 15-23).

In de serie You Only Legislate Once (YOLO) vandaag het Wetboek van Koophandel uitgelegd in straattaal (Art. 15-23)

Artikel 15: De in dezen titel genoemde vennootschappen worden geregeerd door de overeenkomsten van partijen, door dit Wetboek en door het Burgerlijk Regt.

Yolo vertaling: Heb je met je vrienden een bedrijfje, dan moet je jezelf aan de wet houden. Ook is het handig om zelf wat afspraken te maken om te voorkomen dat je maten je naaien.

Artikel 16: De vennootschap onder eene firma is de maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder eenen gemeenschappelijken naam aangegaan.

Yolo vertaling: Een vof is een bedrijf met je vrienden, waarin je spullen verkoopt en waarvoor je een super dope bedrijfsnaam hebt bedacht.

Artikel 17: 1.Elk der vennooten, die daarvan niet is uitgesloten, is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, gelden uit te geven en te ontvangen, en de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden.

2.Handelingen welke niet tot de vennootschap betrekkelijk zijn, of tot welke de vennooten volgens de overeenkomst onbevoegd zijn, worden onder deze bepaling niet begrepen.

Yolo vertaling: Als je met je vrienden een bedrijfje hebt mogen al je maten onbeperkt geld over de balk smijten op kosten van de zaak, tenzij je samen afspreekt dat dat echt super a-relaxed is. Die afspraak moet je wel een beetje netjes opschrijven en ff laten zien aan de mensen van de KvK.

Artikel 18: In vennootschappen onder eene firma is elk der vennooten, wegens de verbindtenissen der vennootschap, hoofdelijk verbonden.

Yolo vertaling: Als je bedrijf de rekeningen niet op tijd betaalt dan kan een brede Jimmy van een incassobureau ook spullen uit je eigen huis meenemen zodat deze rekeningen wel betaald worden. Ook als een van je vrienden de zaak heeft zitten verknallen dan kunnen ze toch jouw spullen meenemen. Super stom.

Artikel 19: 1.De vennootschap bij wijze van geldschieting, anders en commandite genaamd, wordt aangegaan tusschen eenen persoon, of tusschen meerdere hoofdelijk verbonden vennoten, en eenen of meer andere personen als geldschieters.

2.Eene vennootschap kan alzoo te gelijker tijd zijn eene vennootschap onder eene firma, ten aanzien van de vennooten onder de firma, en eene vennootschap bij wijze van geldschieting, ten aanzien van den geldschieter.

3.De vennootschap bij wijze van geldschieting heeft geen in aandelen verdeeld kapitaal.

Yolo vertaling: Heb je een rijke suikeroom/tante of heb je verkering met iemand die een BMW rijdt, dan mag zo iemand best serieus doekoe in je bedrijfje stoppen in ruil voor wat winstuitkering (of een kinky avondje uit). Gaat je bedrijf naar de knoppen, dan kan de incasso-Jimmy geen spullen uit het huis van die rijke vriend(in) halen, maar is diegene wel de centjes kwijt die in het bedrijf zaten. Jijzelf bent dan trouwens hoe dan ook de Sjaak, laten we dat niet vergeten.  

Artikel 20: 1.Behoudens de uitzondering, in het tweede lid van art. 30 voorkomende, mag de naam van den vennoot bij wijze van geldschieting in de firma niet worden gebezigd.

2.Deze vennoot mag geene daad van beheer verrigten of in de zaken van de vennootschap werkzaam zijn, zelfs niet uit kracht eener volmagt.

3.Hij draagt niet verder in de schade dan ten beloope der gelden, welke hij in de vennootschap heeft ingebragt of heeft moeten inbrengen, zonder dat hij immer tot teruggave van genotene winsten verpligt zij.

Artikel 21: De vennoot bij wijze van geldschieting, die de bepalingen van het eerste of van het tweede lid van het vorige artikel overtreedt, is wegens alle de schulden en verbindtenissen van de vennootschap hoofdelijk verbonden.

YOLO vertaling: Let op: als de naam van die rijke stinkerd ook je super dope bedrijfsnaam is, of diegene zich overal mee gaat bemoeien waar klanten bij zijn, dan kan die incasso-spierbundel wel spullen uit diens huis halen, mocht je bedrijfje niet zo lekker meer lopen.  

Artikel 22: De vennootschappen onder eene firma moeten worden aangegaan bij authentieke of bij onderhandsche akte, zonder dat het gemis eener akte aan derden kan worden tegengeworpen.

Artikel 23: De vennooten onder eene firma zijn verpligt de vennootschap te doen inschrijven in het handelsregister, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

YOLO vertaling: Voordat je een bedrijf begint met je vrienden, eerst even langs de Kamer van Koophandel gaan voor al het papierwerk. Dan komt het vanzelf goed. Doe je dat niet dan heb je een probleem, en kunnen zelfs Buurman en Buurman je niet meer helpen.