YOLO! – het Burgerlijk Wetboek in straattaal (3:32 BW-3:44 BW)

Juridische taal wordt door leken vaak ervaren als ingewikkeld en ontoegankelijk. Echter, juristen ervaren dit zelden als een probleem en zij zien het juridische jargon zelfs als een noodzaak. Wellicht is er een tussenweg: het vertalen van juridisch jargon naar hedendaags taalgebruik leidt ongetwijfeld tot ongenuanceerdheid en onjuistheden, maar prikkelt wellicht wel de leek om zich meer te verdiepen in de wereld van het recht. Hierbij een eerste poging in de serie YOLO (You Only Legislate Once) om een aantal veelgebruikte passages uit het Burgerlijk Wetboek om te zetten naar begrijpelijke taal.

Art. 3:32 BW:
1. Iedere natuurlijke persoon is bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet anders bepaalt.
2. Een rechtshandeling van een onbekwame is vernietigbaar. Een eenzijdige rechtshandeling van een onbekwame, die niet tot een of meer bepaalde personen gericht was, is echter nietig.

YOLO vertaling:
1. Kinderen en andere stumperds zijn te dom om iets te kopen, behalve soms goedkope dingen zoals snoep.
2. Wanneer je toch wat duurs koopt en je vader of moeder pissig wordt, moet je het terugbrengen. Je krijgt dan gelukkig wel je geld terug. Als je trouwens zelf zomaar wat weggeeft is het sowieso foute boel en krijg je het gewoon weer terug.

Art. 3:33 BW:
Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

YOLO vertaling:
Je moet wel zeggen wat je bedoelt, anders telt het niet.

Art. 3:34 BW:
1. Heeft iemand wiens geestvermogens blijvend of tijdelijk zijn gestoord, iets verklaard, dan wordt een met de verklaring overeenstemmende wil geacht te ontbreken, indien de stoornis een redelijke waardering der bij de handeling betrokken belangen belette, of indien de verklaring onder invloed van die stoornis is gedaan. Een verklaring wordt vermoed onder invloed van de stoornis te zijn gedaan, indien de rechtshandeling voor de geestelijk gestoorde nadelig was, tenzij het nadeel op het tijdstip van de rechtshandeling redelijkerwijze niet was te voorzien.
2. Een zodanig ontbreken van wil maakt een rechtshandeling vernietigbaar. Een eenzijdige rechtshandeling die niet tot een of meer bepaalde personen gericht was, wordt door het ontbreken van wil echter nietig.

YOLO vertaling:
1. Wanneer je een klap van een molenwiek hebt gekregen en je daardoor stomme dingen koopt, kan je begeleider deze dingen terugbrengen naar de winkel. Je krijgt gelukkig je geld terug.
2. Wanneer je serieus niet spoort en voor Sinterklaas gaat spelen dan krijg je gewoon alles vanzelf terug.

Art. 3:35 BW:
Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.

YOLO vertaling:
Zie je er veel ouder uit terwijl je eigenlijk een kind bent, of kom je best wel normaal over terwijl je een beetje koekoek bent, dan moet je niet zeuren
.

Art. 3:40 BW
1.Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig. 2. Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit.
2. Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking hebben de geldigheid van daarmede strijdige rechtshandelingen aan te tasten.

YOLO vertaling:
Je mag geen ranzige of irritante dingen met elkaar afspreken. Wanneer de politie zegt dat iets verboden is, dan mag je ook niet met elkaar afspreken dat toch te doen.

Art. 3:44 BW:
1. Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.
2. Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed.
3. Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.
4. Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.
5. Indien een verklaring is tot stand gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden van de zijde van iemand die geen partij bij de rechtshandeling is, kan op dit gebrek geen beroep worden gedaan jegens een wederpartij die geen reden had het bestaan ervan te veronderstellen.

YOLO vertaling:
Je bent echt een super sneue klootzak wanneer je iemand dwingt om troep te kopen, je doet alsof je geen troep verkoopt, of troep verkoopt aan een labiel iemand. Beter neem je je troep terug, en geef je het slachtoffer diens geld terug.

Iemand nog meer suggesties? Kom maar door. Binnenkort meer…

Lees ook: YOLO! – Productaansprakelijkheid in straattaal (Art. 6:185-6:190 BW)