YOLO – de Reizigersvoorwaarden van de ANVR in jolig taalgebruik

We gaan weer massaal op zomervakantie. Om die reden in de serie ‘You Only Legislate Once (Yolo)’ een selectie van de belangrijkste reizigersvoorwaarden van de brancheorganisatie ANVR in wat simpelere bewoordingen.

Artikel 3  Door jou te verstrekken informatie 3.1. Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen). 3.2. Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen  lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door jou aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis. 3.3. Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand  namens hem jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening. 3.4. Je kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan jou bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

YOLO vertaling:
3.1: geef op tijd je nummer zodat ze je kunnen bellen. Of anders je e-mailadres.
3.2: heb je vaak last van iets (bijvoorbeeld een fobie voor bergketens): mail dat dan even.
3.3: doe je dit allemaal niet, dan kun je misschien wel niet op reis.
3.4. wil je liever niet naar bergketens omdat je daar bang voor bent, dan kun je vragen om te rijden via de kust. Kost misschien wel duurder dan.

Artikel 5 Wijzigingen door de organisator 5.1. De organisator heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen. 5.2. Als de organisator zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij je daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt je of je de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet de organisator gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1. 5.3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennis geving van de wijziging als in het vorige lid  bedoeld, deel je de organisator niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat je hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je de organisator onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit mee deelt. Als je niet binnen de gestelde termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd. 5.4. De organisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:
• verhoging van de kostprijs van brandstof of;
•  verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
• verhoging van belastingen of;
•  verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.   De organisator kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op prijs verhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.    Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.

YOLO vertaling:
5.1. De reis kan net iets anders uitpakken dan op de plaatjes.
5.2. Wanneer de reis wel echt anders is dan op de plaatjes dan moeten ze je eerst even bellen, en mag je boos worden en de reis afzeggen.
5.3. Dat moet je dan wel snel beslissen.
5.4. De reis kan een klein beetje duurder worden wanneer er ergens weer eens een oliecrisis is. Balen, maar ’t is niet anders.

Artikel 6 Hulp en bijstand 6.1. De organisator biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijd bare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst  redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan. 6.2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant, dan komen ook de kosten van de organisator zelf voor jouw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door de organisator en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten. 6.3. Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor je terugkeer op de afgesproken  datum worden gezorgd, dan heb je recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor minder validen en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij de organisator minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd.  

YOLO vertaling:
6.1. Wanneer er een krokodil in je hotelkamer zit komt de reisbegeleider hem wegjagen.
6.2. Wanneer je die krokodil zelf hebt binnengelaten kun je de vinkentering krijgen.
6.3. Wanneer de touringcar bus kapot is mag je nog een paar nachtjes op je krokodilvrije hotelkamer blijven. Als je bijvoorbeeld zwanger bent of de vinkentering hebt opgelopen dan mag je wat langer in die kamer blijven.

Artikel 7  Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator 7.1. De organisator zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en je de organisator daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt de organisator er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat je dit in redelijkheid niet van de organisator kan verlangen.  7.2. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt de organisator voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt de organisator een passende prijsverlaging aan.    7.3. Je hebt het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kun je het alternatief afwijzen als de aangeboden prijs verlaging ontoereikend is. 7.4. Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden:
•  De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
• De aard en klasse van de accommodatie;
•  De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:
• De samenstelling van het reisgezelschap;
•  De aan de organisator bekende en door hem bevestigde eigenschappen van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door de organisator geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden.

YOLO vertaling:
7.1. Degene die de reis organiseert moet dat wel op een leuke manier doen. Is het niet leuk genoeg, dan moet je dat wel meteen zeggen, en dan moet de organisatie zorgen dat het leuker wordt, behalve wanneer dat te duur is.
7.2. Als bijvoorbeeld je hotel afgefikt is dan mag je in een ander hotel slapen, en hoef je echt niet naar de camping. 
7.3. Als je toch naar de camping gebracht wordt dan krijg je wat geld.
7.4. Als het een cheap-ass hotel was in een criminele buurt, en de camping juist heel schoon en in de buurt van een ingewikkelde speeltuin, dan moet je niet zeuren, en krijg je dus ook geen geld. Kom op zeg!