ECLI:NL:HR:1974:AC5503 (Broodbezorger-arrest)

Broodbezorger-arrest, HR 22 november 1974 (ECLI:NL:HR:1974:AC5503) Door Austin Ellinor Essentie Dit arrest van de Hoge Raad gaat over de onrechtmatige daad en hoe dit in verband staat met de waarschuwingsplicht en nalatigheid. Er is onderscheid te maken tussen gewoon en zuiver nalaten. Bij het Kelderluik-arrest is er sprake van gewoon nalaten. Hierbij is de nalatige zelf betrokken geweest bij het creëren van het […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981, 635 (Haviltex)

Haviltex, HR 13 maart 1981 (ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981, 635) Essentie Bij de uitleg van een overeenkomst is het niet genoeg om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken. Er dient ook gekeken te worden naar de bedoeling van partijen. Deze uitleg wordt sindsdien aangeduid met de Haviltex-maatstaf, en wordt nog steeds in geschillen omtrent uitleg gebruikt. Rechtsregel […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2014:682 (Coface/Intergamma)

Coface/Intergamma, HR 21 maart 2014 (ECLI:NL:HR:2014:682) Essentie De verbintenisrechtelijke uitleg van een onoverdraagbaarheidsbeding staat voorop, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat goederenrechtelijke werking is beoogd. De uitleg dient te geschieden naar objectieve maatstaven, met inachtneming van de Haviltexmaatstaf. Rechtsregel Een contractueel cessieverbod als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW leidt tot onoverdraagbaarheid van de vordering.[1] Er dient evenwel rekening mee gehouden […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF0168 (Oryx/Van Eesteren)

Oryx/Van Eesteren, HR 17 januari 2003, NJ 2004, 281 (ECLI:NL:HR:2003:AF0168) Essentie Art. 3:83 lid 2 BW brengt met zich mee dat de (goederenrechtelijke) overdraagbaarheid van een vordering kan worden uitgesloten door een contractueel beding.[1] Zo’n beding staat op grond van art. 3:98 BW in de weg aan een geldige verpanding van de desbetreffende vordering. Rechtsregel Op grond van art. 3:83 lid […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1965:AB7079 (Kelderluik)

Kelderluik-arrest, HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 (ECLI:NL:HR:1965:AB7079) Essentie Aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld of een handelen of een nalaten een onrechtmatige daad als bedoeld in art. 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek oplevert. In het onderhavige arrest gaat het om het in het leven roepen van een situatie, welke voor […]

Lees meer
1 20 21 22