ECLI:NL:GHDHA:2017:3304 (Aansprakelijkheid voor dieren)

Aansprakelijkheid voor dieren, Hof Den Haag 28 november 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:3304) Essentie Deze zaak gaat over een kat die de weg oversteekt en in botsing komt met een fietser. De fietser komt ten val en breekt onder meer een borstwervel en enkele rugwervels. De eiser stelde in eerste aanleg twee personen aansprakelijk van wie hij vond dat zij konden worden aangemerkt […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2005:AT4537 (Rensing/Polak II)

Rensing/Polak II, 2 september 2005 (ECLI:NL:HR:2005:AT4537) Essentie Vervolg van Rensing/Polak I. Winsten die niet in geld zijn uitgekeerd, zoals een waardestijging van onroerend goed, vallen niet binnen de categorie winst uit onderneming in de zin van het verrekeningsbeding. Rechtsregel De stijging van de waarde van onroerend goed binnen een bedrijf is geen overgespaard inkomen en valt daarom niet onder de […]

Lees meer

EHRM 27-10-1993, NJ 1994, 534 (Dombo)

Dombo-arrest, EHRM 27-10-1993 (ECLI:NL:XX:1993:AD1977) Essentie Het arrest Dombo gaat over het principe van equality of arms uit artikel 6 EVRM (recht op een eerlijk proces). In casu draait het om de vraag of de rechter het bewijs dat door Dombo werd aangedragen door middel van een getuige mocht weigeren door de getuige niet te horen en vervolgens de getuige die door […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNNE:2018:20 (Geschil over verruiming openingstijden)

Geschil over verruiming openingstijden, Rb Noord-Nederland 3 januari 2018 ECLI:NL:RBNNE:2018:20 Essentie Het geschil gaat over de vraag in hoeverre D.T. Groningen zich behoort te houden aan de in het huishoudelijk reglement opgenomen openingstijden voor de koopavond op de donderdagen, de langere openingstijden op de zaterdagen en de koopzondag op de laatste zondag van elke maand. Rechtsregel Het regelen van uniforme […]

Lees meer

ECLI:NL:RBDHA:2017:14150 (Inzage mobiele telefoons bij inval ACM)

Inzage mobiele telefoons bij inval ACM, Rechtbank Den Haag 22 november 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:14150) Essentie De Autoriteit Consument & Markt (ACM) mag mobiele telefoons met daarop privégegevens inzien en kopiëren tijdens een bedrijfsbezoek in het kader van een onderzoek naar een overtreding van de Mededingingswet en/of het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Rechtsregel Het recht op privacy van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1996:ZC1963 (Rensing/Polak I)

Rensing/Polak I, 19 januari 1996 ECLI:NL:HR:1996:ZC1963(inhoud niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie De vervaltermijn van drie maanden is niet geldig, behalve als de echtgenoot omstandigheden kan bewijzen waardoor dit beroep gerechtvaardigd wordt. Rechtsregel Een beroep op de termijn van drie maanden in het verrekeningsbeding is op grond van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar in een geval waarin een van de ex-echtgenoten […]

Lees meer

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5922 (Vanka-Kawat)

Vanka-Kawat, Rechtbank Den Haag 1 augustus 2012 (ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5922) Essentie Besluiten die worden genomen in strijd met de in een aandeelhoudersovereenkomst neergelegde afspraken kúnnen, onder bepaalde omstandigheden, vernietigbaar zijn wegens strijd met de in art. 2:8 BW verankerde maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Rechtsregel Van belang is dat aandeelhoudersovereenkomsten, in beginsel, verbintenisrechtelijke werking hebben, in tegenstelling tot de afspraken die in […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2009:BJ0861 (Hamm q.q./ABN AMRO)

Hamm q.q./ABN AMRO, HR 30 oktober 2009 ECLI:NL:HR:2009:BJ0861 Essentie In casu staat centraal of de curator (Hamm) verplicht is om gegevens aan ABN AMRO te verstrekken zodat er mededeling van stil pandrecht gedaan kan worden, waarbij dan de vordering geïnd kan worden. Rechtsregel Van curator Hamm kan niet worden verlangd dat hij ABN AMRO in staat stelt haar rechten uit te […]

Lees meer

HR 22-10-1999 ECLI:NL:HR:1999:ZC2993 (Twickler)

Twickler-arrest, HR 22-10-1999 (ECLI:NL:HR:1999:ZC2993) Essentie Het arrest Twickler gaat over het ontbinden van een overeenkomst. In dit arrest staat de vraag centraal of de tekortkomingen in casu de ontbinding met diens gevolgen kan rechtvaardigen. Art. 6:265 BW: 1. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst […]

Lees meer
1 2 3 14