ECLI:NL:GHAMS:2018:166 (Klacht tegen notaris)

Klacht tegen notaris, Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:166) Essentie Deze tuchtrechtelijke uitspraak ziet op de situatie waarin de door een notaris verleende diensten leiden tot benadeling van derden. De notariskamer volgt in deze zaak de Hoge Raad. Rechtsregel De tuchtrechter moet dezelfde maatstaf gebruiken als de civiele rechter in het geval dat een notaris gevraagd wordt een dienst te […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2018:2089 (Meerderjarigenadoptie)

Meerderjarigenadoptie, 14 maart 2018 (ECLI:NL:RBNHO:2018:2089) Essentie Adoptie van meerderjarigen in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk: er moet onderzocht worden op de weigering tot adoptie een inbreuk op het gezinsleven van de betrokkenen tot gevolg heeft en of het niet te lang heeft geduurd voordat het verzoek is ingediend bij de rechtbank. Rechtsregel Op grond van artikel 1:228 BW kan adoptie alleen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2017:273 (Eiser/De Goudse)

Eiser/De Goudse, 17-02-2017 (ECLI:NL:HR:2017:273) Essentie Het arrest Eiser/De Goudse, tevens bekend als Molenaarszoon, gaat over het begroten van de schade die door verlies of vermindering van arbeidsvermogen na een ongeval is opgetreden. Rechtsregel Er dient te worden vastgesteld wat de omvang van schade is die door verlies of vermindering van arbeidsvermogen na een ongeval is opgetreden. Dit wordt gedaan door het […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2012:BV1749 (Verknochtheid schuld)

Verknochtheid, 30 maart 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BV1749) Essentie Verdeling gemeenschap van goederen bij echtscheiding. Er moet gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval bij de vraag of een schuld verknocht is aan een van de echtgenoten en dus buiten de gemeenschap valt. Een bankkrediet kan naar zijn aard alleen niet worden aangemerkt als een verknochte schuld. Afwijking van de verdeling in […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2010:BL9596 (Koeman c.s./Sijm Agro)

HR 18-06-2010, NJ 2010, 389 (Koeman c.s./Sijn Agro) [ECLI:NL:HR:2010:BL9596] Essentie Het arrest Koeman c.s./Sijm Agro gaat over aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten. In dit arrest legt de Hoge Raad uit hoe de eis dat de fout is begaan ‘ter uitoefening van diens bedrijf’ bekeken moet worden. In casu draait het om de rechtsvraag of Koeman aansprakelijk kan worden gehouden op grond van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2015:831 (Novitaris)

Novitaris, HR 3 april 2015 ECLI:NL:HR:2015:831 Essentie Deze uitspraak ziet op de situatie waarin de door een notaris verleende diensten leiden tot benadeling van derden. Rechtsregel De notaris dient zijn medewerking te weigeren wanneer op grond van een door hem verricht onderzoek blijkt dat het recht van een derde een beletsel vormt voor de beoogde levering of bezwaring, dan wel […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAMS:2018:1318 (Vaststelling kinderalimentatie met behoeftelijst)

Vaststelling kinderalimentatie met behoeftelijst, 17 april 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:1318) Essentie Gezinsinkomen hoger dan in de tabel voor kinderalimentatie is opgenomen. Daarom aangesloten bij een lijst met de aangetoonde werkelijke kosten voor de kinderen voor vaststelling van de kinderalimentatie. Rechtsregel Bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie speelt het welvaartsniveau tijdens het huwelijk een rol. Hoewel niet precies duidelijk is […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2013:CA3751 (Waterscooter)

Waterscooter-arrest, 04-10-2013 (ECLI:NL:HR:2013:CA3751) Essentie Het Waterscooter-arrest gaat over aansprakelijkheid en schadevergoeding. In casu draait het om de vraag hoe de schuld moet worden verdeeld en of daarbij de billijkheidscorrectie moet worden toegepast. Billijkheidscorrectie: van de verdeling van de schade kan worden afgeweken in die zin ‘dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien […]

Lees meer

HR 9 april 1965, NJ 1966, 178 (Dove erflaatster)

Dove erflaatster, HR 9 april 1965 Essentie Een vergissing in een testament kan niet door middel van uitleg worden hersteld wanneer de bewoordingen in het testament duidelijk zijn. Rechtsregel Of de bewoordingen een duidelijke zin hebben, moet gelet worden naar de verhoudingen die de erflater bij de beschikking heeft willen regelen en op de omstandigheden waaronder de het testament is […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:452 (Statusvoorlichting)

Statusvoorlichting, 18 maart 2016 (ECLI:NL:HR:2016:452) Essentie Omgang tussen spermadonor en kind: een rechter kan in het belang van het kind bepalen dat dit kind statusvoorlichting krijgt voordat er weer omgang met de vader plaatsvindt. Dit gaat voor op het recht van de ouders om zelf te bepalen wanneer het kind te horen krijgt dat hij is verwekt door een spermadonor. […]

Lees meer
1 2 3 18