HR 22-10-1999 ECLI:NL:HR:1999:ZC2993 (Twickler)

Twickler-arrest, HR 22-10-1999 (ECLI:NL:HR:1999:ZC2993) Essentie Het arrest Twickler gaat over het ontbinden van een overeenkomst. In dit arrest staat de vraag centraal of de tekortkomingen in casu de ontbinding met diens gevolgen kan rechtvaardigen. Art. 6:265 BW: 1. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst […]

Lees meer

HR 1 oktober 2004 (Poort/Stoppels)

Poort/Stoppels, HR 1 oktober 2004, NJ 2005/92 Essentie In het onderhavig arrest van de Hoge Raad staat een interessant onderwerp centraal, namelijk of het toegestaan is dat de rechter tijdens een rechtszaak de feitelijke grondslag aanvult. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of de rechter tijdens de rechtszaak de rechtsgronden/feitelijke grondslag van het verweer van een van de partijen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE0659 (Bramer/Hofman Beheer)

Bramer/Hofman Beheer-arrest HR 14-06-2002, NJ 2003 (ECLI:NL:HR:2002:AE0659) Essentie Het arrest Bramer/Hofman Beheer gaat over algemene voorwaarden, in relatie met redelijkheid en billijkheid. In casu draait het om de vraag of algemene voorwaarden zowel onredelijk bezwarend als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geacht kunnen worden. Rechtsregel De rechtsgevolgen van art. 6:233 sub a BW (onredelijke bezwarende bedingen) en van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2010:BCK6150 (Haas/ Postma)

Haas/Postma, 19 februari 2010 ECLI:NL:HR:2010:BK6150 Essentie Terugwerkende kracht gerechtelijke vaststelling vaderschap op grond van artikel 1:207 BW. Rechtsregel Het inroepen van het gezag van gewijsde van de eerdere afwijzing van de vordering tot afgifte van de nalatenschap faalt, nu in de nieuwe procedure een geschilpunt aan de rechter wordt voorgelegd dat in de eerdere procedure niet had kunnen worden voorgelegd. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2006:AY4033 (Groenselect)

Groenselect, HR 10 november 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AY4033) Essentie Er kan worden afgesproken om in afwijking van de wettelijke geschillenregeling ondernemingsrechtelijke geschillen tussen aandeelhouders af te doen door middel van arbitrage. Echter, niet alle opkomende geschillen kunnen daadwerkelijk door arbitrage worden beslecht en zullen daarom aan de (burgerlijke) rechter moeten worden voorgelegd. Rechtsregel Op grond van art. 2:337 lid 1 BW moeten […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2014:319 (Feenstra q.q./ING)

Feenstra q.q/ING, HR 14 februari 2014 ECLI:NL:HR:2014:319 Essentie In casu staat een goederenrechtelijk vraagstuk over de executie van een pand centraal. Het betreft de onderhandse uitverkoop van een winkelinventaris waarop de ING een recht van pand had verkregen van de eigenaar van de eenmanszaak in het kader van de kredietovereenkomst. Het is de vraag of er tussen pandgever en pandhouder (ING) […]

Lees meer

Duwbak Linda-arrest

HR 7 mei 2004, NJ 206/281 (ECLI:NL:HR:2004:AO6012) Essentie Dit arrest gaat over het relativiteitsvereiste zoals we dat kennen uit art. 6:163 BW. De Nederlandse Staat werd in deze zaak aangesproken op een onrechtmatige daad op grond van art. 6:162 BW. Er werd getwijfeld aan het relativiteitsvereiste, wat betekent dat iemand alleen aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade als de norm […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BC5901 (Verhuizing kinderen naar Zwitserland)

Verhuizing kinderen naar Zwitserland, 25 april 2008 ECLI:NL:HR:2008:BC5901 Essentie Artikel 1:253a BW. Het belang van de kinderen om met de moeder naar Zwitserland te verhuizen of hier te blijven. Rechtsregel Uit artikel 1:253a BW mag niet worden afgeleid dat het belang van het kind bij gezamenlijk gezag door beide ouders altijd zwaarder weegt dan andere belangen. Alle omstandigheden van het […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1991:ZC0291 (Mattel/Borka)

Mattel/Borka, 21 juni 1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC0291) Essentie In dit arrest komt de beëindiging van een duurovereenkomst aan de orde, en specifiek bedoeld de beëindiging van het distributeurschap. In onderhavige zaak rijst de vraag of er een recht op schadevergoeding bestaat bij een dergelijke beëindiging. Welke rol spelen de eisen van redelijkheid en billijkheid hierbij? Tevens wordt uitleg gegeven over de grenzen […]

Lees meer
1 2 3 13