ECLI:NL:HR:1989:AD0830 (Erven Gaasbeek)

Erven Gaasbeek, 23 juni 1989 ECLI:NL:HR:1989:AD0830 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Gebondenheid van de erfgenamen, rechtsopvolgers van de erflater, aan de pachtovereenkomst. Bevoegdheid van de erflater tot verpachting. Rechtsregel Erfgenamen zijn als rechtsopvolgers onder algemene titel gebonden aan de door de erflater (de overledene) aangegane overeenkomsten. Zij moeten deze overeenkomsten dan ook nakomen. Dit geldt ook voor een overeenkomst die […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AA9434 (Arena-arrest)

Arena-arrest, 12 januari 2001, (ECLI:NL:HR:2001:AA9434) Essentie Aansprakelijkheid werkgever voor ongevalschade werknemer op grond van redelijkheid en billijkheid. Rechtsregel Onder omstandigheden kan een werkgever op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk zijn voor de schade van een werknemer, ook al is niet aan de vereisten van artikel 7:658 BW voldaan. Een werkgever was in beginsel al aansprakelijk voor […]

Lees meer

ECLI:NL:RBGEL:2018:2737 (Foto’s kind op Facebook)

Foto’s kind op Facebook, 31 mei 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:2737) Essentie Gezagsgeschil. Verzoek moeder toegewezen dat vader geen foto’s en/of filmpjes van hun kind op Facebook mag plaatsen. Rechtsregel Een discussie over het al dan niet plaatsen van foto’s en/of filmpjes op Facebook van een kind tussen ouders is een gezagsgeschil (artikel 1:253, eerste lid, BW). Verzoek toegewezen dat er niets geplaatst […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233 (Rabobank/Aarding)

Hof Arnhem van 18 februari 2003 (ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233) Essentie In deze uitspraak wordt de maatstaf gegeven voor rechtsgeldige beëindiging van een kredietovereenkomst door een bank. Rechtsregel Op een bank rust een bijzondere zorgplicht uit hoofde van haar maatschappelijke functie. De reikwijdte van deze bijzondere zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Voor een kredietopzegging impliceert dit dat de opzegging ten […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARN:2012:BW6572 (Huwelijk en dementie)

Huwelijk en dementie, 5 april 2012 (ECLI:NL:GHARN:2012:BW6572) Essentie Huwelijk tussen een man die geboren is in 1986 en een vrouw die geboren is in 1929. De vrouw was niet in staat haar wil te bepalen door de ziekte van Alzheimer. Huwelijk nietig verklaard. Rechtsregel Het intreden in het huwelijk is een complexe beslissing. In dit geval was alleen fiscaal voordeel beoogd, […]

Lees meer

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD5329 (Rechtsgevolgen testament bij dwaling)

Rechtbank Haarlem 19 maart 2008 (ECLI:NL:RBHAA:2008:BD5329) Essentie Wanneer een testament tot stand komt onder dwaling in het objectieve recht, leidt dat ertoe dat de rechtsgevolgen aan het testament moeten worden onthouden. Rechtsregel Ondanks dat de bewoordingen van een testament duidelijk zijn en slechts voor één uitlegging vatbaar, kan het in het in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn dat […]

Lees meer

De 10 meest gelezen privaatrechtarresten van 2018

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de best gelezen arresten binnen het privaatrecht. 1. Haviltex Essentie: Bij de uitleg van een overeenkomst is het niet genoeg om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken. Er dient ook gekeken te worden naar de bedoeling van partijen. Lees de hele uitwerking hier. 2. Hofland/Hennis Dit arrest […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2015:1284 (Rouwkost)

Rouwkost, 22 mei 2015, (ECLI:NL:HR:2015:1284) Essentie Of een daad kan worden aangemerkt als een aanvaarding van de nalatenschap, ligt aan de omstandigheden van het geval. Als het betrekking heeft op het regelen van de begrafenis, dan is het geen daad van aanvaarding. Rechtsregel Of uit het gedrag van de erfgenaam de bedoeling kan worden afgeleid om de nalatenschap zuiver te […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2018:6085 (Illegaal vuurwerk op bedrijfsfeest – Kelderluik-situatie)

Illegaal vuurwerk op bedrijfsfeest – Kelderluik-situatie. Rechtbank Noord-Holland, 18 juli 2018. (ECLI:NL:RBNHO:2018:6085) Essentie Deze uitspraak gaat over een man die illegaal vuurwerk (Cobra 6) meeneemt naar een bedrijfsfeestje waar veel alcohol wordt gedronken. De man is zelf overigens gewoon nuchter. Hij laat het vuurwerk zien en een van de aanwezigen pakt het af, steekt het binnen aan en raakt zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:GHDHA:2018:2591 (klimaatzaak Urgenda)

Gerechtshof Den Haag 9 oktober 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2591) Essentie Het gerechtshof Den Haag verwerpt het hoger beroep van de Nederlandse Staat in de klimaatzaak tegen stichting Urgenda. Rechtsregel Het hof heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat haar zorgplicht schendt door niet ten minste 25% van de broeikasgassen in 2020 te willen reduceren. Een reductie van 25% in 2020 wordt als het […]

Lees meer
1 2 3 21