ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend en Loos)

HvJ Van Gend en Loos t. Nederlandse administratie der belastingen HvJ EG 5 februari 1963 (ECLI:EU:C:1963:1) Door Michiel Hennevelt Essentie De Europese Economische Gemeenschap (nu: Europese Unie) vormt een nieuwe rechtsorde binnen het internationale recht, ten behoeve waarvan de staten, zij het op een beperkt terrein, hun soevereiniteit beperkt hebben. Hierbinnen zijn niet slechts de lidstaten zelf, maar ook hun […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1964:66 (Costa/E.N.E.L.)

HVJ Costa/E.N.E.L. HvJ EG 15 juli 1964  (ECLI:EU:C:1964:66) Door Michiel Hennevelt Essentie Het EEG-verdrag heeft in tegenstelling tot andere internationale verdragen een eigen, autonome rechtsorde gecreëerd. Bij inwerkingtreding van het verdrag is deze rechtsorde in de rechtsorde van de lidstaten opgenomen, de nationale rechters moeten hier rekening mee houden. Rechtsregel Het Europees recht vloeit voort uit autonome bron en kan […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1965:AB7079 (Kelderluik)

Kelderluik-arrest, HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 (ECLI:NL:HR:1965:AB7079) Essentie Aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld of een handelen of een nalaten een onrechtmatige daad als bedoeld in art. 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek oplevert. In het onderhavige arrest gaat het om het in het leven roepen van een situatie, welke voor […]

Lees meer

ECLI:NL:RBROT:2014:8996 (Salduz/Vidgen)

Salduz/Vidgen rechtspraak (ECLI:NL:RBROT:2014:8996) Het betreft een verdachte die zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen (met zijn neef) van de moord op zijn vrouw. Primaire tenlastelegging Primair wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij tezamen met een ander, in elk geval alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade, het slachtoffer van het leven heeft beroofd. De verdachte heeft alleen, en/of […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2014:3394 (Stichting Platform 31)

Stichting Platform 31, 17-09-2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3394) Door Sapna Gajadhar Essentie Uitzondering op de wettelijke regel betreffende het zijn van een B-orgaan. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) heeft geoordeeld dat een orgaan, ondanks dat er niet is voldaan aan de vereisten uit artikel 1:1 lid 1 sub b Awb, toch als een B-orgaan kan worden aangemerkt indien zij voldoet aan […]

Lees meer
1 54 55 56