ECLI:NL:HR:1987:AC0501 (Grenswisselkantoor-arrest)

Grenswisselkantoor-arrest, HR 08-09-1987, NJ 1988, 612 (ECLI:NL:HR:1987:AC0501)   Essentie Het Grenswisselkantoor-arrest (GWK-arrest) is een aanvulling op het Cito-arrest. Door het Cito-criterium toe te passen in het GWK-arrest, kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat de handelingen van de verdachten juist geen begin van uitvoering opleverden. Het Cito-arrest en het Grenswisselkantoor-arrest vormen samen de standaard arresten die de grens aangeven tussen een voorbereidingshandeling en […]

Lees meer

ECLI: EU:C:1982:335 (CILFIT)

HvJ EG 6 oktober 1982 (ECLI: EU:C:1982:335) Door Michiel Hennevelt Essentie Prejudiciële vraag van de Italiaanse rechter, over de verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ, door een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep, art. 267, derde alinea VWEU (oud: art. 177 EEG-verdrag). Rechtsregel Er zijn drie uitzonderingen op de verplichting […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1990:AC0965 (Windmill)

Windmill, HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 (ECLI:NL:HR:1990:AC0965) Essentie De staat mag in sommige gevallen gebruik maken van haar privaatrechtelijke bevoegdheden om belangen te behartigen, als ze op dit terrein ook gebruik kan maken van haar publiekrechtelijke bevoegdheden. Van deze gevallen is sprake als, ten eerste, de publiekrechtelijke regeling niet in een mogelijkheid voorziet om het geschil op te lossen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1978:AC6373 (Cito-arrest)

Cito-arrest, HR 24-10-1978, NJ 1979, 52 (ECLI:NL:HR:1978:AC6373) Essentie In dit arrest heeft de Hoge Raad het criterium geformuleerd om de grens aan te geven tussen een voorbereidingshandeling en een begin van uitvoering bij het plegen van een misdrijf. Bedenk wel dat ten tijde van dit arrest, voorbereidingshandelingen nog niet strafbaar waren gesteld in ons Wetboek van Strafrecht. Tegenwoordig kennen we art. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2014:1622 (geen verplichte herwaarderingswinst)

HR gaat om: geen verplichte herwaarderingswinst, HR 11 augustus 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1622) Door Michiel Hennevelt Essentie De Hoge Raad komt terug van vaste jurisprudentie uit 1959 (zie BNB 1960/34), voor wat betreft de vraag of dwingend fiscale herwaarderingswinst moet worden genomen bij het inbrengen van een activum in een personenvennootschap tegen een hogere economische waarde dan de kostprijs. Rechtsregel Wanneer een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1986:AC9460 (Methadon brief)

Methadon brief, 27 juni 1986 (ECLI:NL:HR:1986:AC9460) Essentie Een inspecteur heeft geen wettelijke bevoegdheid om aan artsen inhoudelijke voorschriften op te leggen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat wanneer een inspecteur inhoudelijk iets oplegt aan een arts, dit moet worden gezien als een gezaghebbend advies. Indien een inspecteur het beleid van een arts ondermijnt, kan dit lijden tot een onrechtmatige daad jegens […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF0168 (Oryx/Van Eesteren)

Oryx/Van Eesteren, HR 17 januari 2003, NJ 2004, 281 (ECLI:NL:HR:2003:AF0168) Essentie Art. 3:83 lid 2 BW brengt met zich mee dat de (goederenrechtelijke) overdraagbaarheid van een vordering kan worden uitgesloten door een contractueel beding.[1] Zo’n beding staat op grond van art. 3:98 BW in de weg aan een geldige verpanding van de desbetreffende vordering. Rechtsregel Op grond van art. 3:83 lid […]

Lees meer

ECLI:NL:GHSHE:2015:3198 (Juwelier Deurne)

Juwelierszaak Deurne, 12 augustus 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:3198) We zijn allemaal bekend met de spraakmakende overval op juwelier Goldies op 28 maart 2014, waarbij twee doden vielen. In de winkel waren op dat moment de eigenaar en zijn vrouw aanwezig. Twee mannen kwamen gewapend de winkel binnen in een poging deze te overvallen. De eigenaar stond aan de balie en zijn vrouw bevond […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend en Loos)

HvJ Van Gend en Loos t. Nederlandse administratie der belastingen HvJ EG 5 februari 1963 (ECLI:EU:C:1963:1) Door Michiel Hennevelt Essentie De Europese Economische Gemeenschap (nu: Europese Unie) vormt een nieuwe rechtsorde binnen het internationale recht, ten behoeve waarvan de staten, zij het op een beperkt terrein, hun soevereiniteit beperkt hebben. Hierbinnen zijn niet slechts de lidstaten zelf, maar ook hun […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1964:66 (Costa/E.N.E.L.)

HVJ Costa/E.N.E.L. HvJ EG 15 juli 1964  (ECLI:EU:C:1964:66) Door Michiel Hennevelt Essentie Het EEG-verdrag heeft in tegenstelling tot andere internationale verdragen een eigen, autonome rechtsorde gecreëerd. Bij inwerkingtreding van het verdrag is deze rechtsorde in de rechtsorde van de lidstaten opgenomen, de nationale rechters moeten hier rekening mee houden. Rechtsregel Het Europees recht vloeit voort uit autonome bron en kan […]

Lees meer
1 48 49 50 51