ECLI:NL:HR:1978:AX2866 (Zweedse grootmoederarrest)

Zweedse grootmoederarrest, HR 31 mei 1978 (ECLI:NL:HR:1978:AX2866) Door Michiel Hennevelt Essentie Het arrest gaat om het onderscheid tussen de ondernemingssfeer en de aandeelhouderssfeer van een vennootschap. Specifiek gaat het om de vraag wanneer er sprake is van informeel kapitaal, verstrekt van (groot)moeder aan dochter. Is dit het geval als de grootmoeder een renteloze lening verstrekt aan de dochtermaatschappij? Rechtsregel Het […]

Lees meer

Lente Schutting-arrest; HR 02-12-1937, NJ 1938, 353

Lente Schutting-arrest; HR 02-12-1937, NJ 1938, 353 Door Austin Ellinor Essentie Dit arrest gaat over misbruik van bevoegdheid. Aan de hand van het Lentse Schutting-arrest valt artikel 3:13 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uit te leggen. Hierin staat het volgende: “Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2005:AT7337 (CBB/JPO)

CBB/JPO, HR 12 augustus 2005 NJ 2005, 467 (ECLI:NL:HR:2005:AT7337) Door Marsha Simon Essentie Dit arrest van de Hoge Raad heeft betrekking op de precontractuele aansprakelijkheid, dat wil zeggen de schadevergoedingsplicht na het afbreken van de onderhandelingen, en in het bijzonder de maatstaf voor de omvang van de schadevergoeding. De Hoge Raad heeft in dit arrest een (gedeeltelijk) nieuwe maatstaf geformuleerd voor […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1986:AC4107 (Moord-op-afstand arrest)

Moord op afstand, HR 15 april 1986, NJ 1986, 740 [ECLI:NL:HR:1986:AC4107] Essentie In deze zaak werd de verdachte veroordeeld voor het medeplegen van moord (art. 289 Sr), terwijl hij zelf lijfelijk niet bij de moord aanwezig was. Verdachte zou samen met zijn mededaders opzettelijk en met voorbedachten rade iemand van het leven hebben beroofd. Verdachte heeft de moord beraamd en […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1991:428 (Francovich)

Francovich, HvJ EG 19 november 1991 (ECLI:EU:C:1991:428) Door Julia Verschoor Essentie De vraag of een lidstaat aansprakelijk kan zijn voor schending van het Gemeenschapsrecht, komt in 1991 pas voor het eerst aan de orde in deze belangrijke uitspraak. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij deze uitspraak bepaald dat particulieren, die schade lijden door een schending van […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1993:905 (Keck en Mithouard)

HvJ Keck, HvJ EU 24 november 1993 (ECLI:EU:C:1993:905) Door Michiel Hennevelt Essentie Arrest over het vrije verkeer van goederen. Franse wet verbiedt wederverkoop van producten tegen lagere prijs dan hun inkoopprijs. Prejudiciële vragen over de mogelijke strijdigheid van dit verbod met het vrije verkeer in de Europese Unie. Het HvJ brengt een beperking aan in het vrije verkeer van goederen. […]

Lees meer

HR 03-03-1905, W 1905, 8191 (Blaauboer / Berlips)

Blaauboer / Berlips, HR 3 maart 1905 Door Julia Verschoor Essentie In dit arrest wordt er onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve rechten. Indien je een goed onder titel verkrijgt, ben je niet gebonden aan de persoonlijke verplichtingen. Dit geldt in het bijzonder als dat goed van een eerdere rechthebbende is geweest. Rechtsregel De persoonlijke verplichtingen van een goed gaan […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1979:42 (Cassis de Dijon)

Cassis de Dijon, HvJ EU 20 februari 1979 (ECLI:EU:C:1979:42) Essentie Het importverbod van Duitsland is een maatregel van gelijke werking en is daarom in strijd met artikel 30 EEG-Verdrag (het huidige artikel 34 VWEU). Onder de lidstaten van de Europese Unie is het namelijk verboden om maatregelen van gelijke werking te hebben, deze vormen namelijk een handelsbelemmering. Slechts in de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1985:AC8903 (Keukenkastje)

Keukenkastje, HR 28 mei 1985 NJ 1985, 822 Door Marsha Simon Essentie: In dit arrest is het Hof van oordeel dat er geen huiszoeking in de zin van artikel 97 lid 1 sub e Wetboek van Strafvordering heeft plaatsgehad, aangezien de woning niet stelselmatig en gericht is onderzocht op de aanwezigheid van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen, dit geeft geen blijk […]

Lees meer

HR 26 juni 1962, NJ 1962, 470 (Bloedproef II-arrest)

Bloedproef II, HR 26 juni 1962, NJ 1962, 470 Essentie Indien bewijsmateriaal wordt verkregen op een wijze die indruist tegen de rechtsregels die hiervoor gelden, spreekt men van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. In bovengenoemd arrest gaf de Hoge Raad voor het eerst aan wat het het gevolg hiervan kan zijn, namelijk bewijsuitsluiting. Het ging in casu om een verdachte bij wie […]

Lees meer
1 47 48 49 50 51 53