HR 13-01-1879, W 4330 (Meerenberg)

Meerenberg, HR 13-01-1879 (W 4330) Door Marsha Simon Essentie Doordat de bestuursleden van een ‘krankzinnigeninstituut’ een Koninklijk Besluit hebben overtreden, worden zij vervolgd. De Blanketwet stelde de overtreding strafbaar. De rechtsvraag in dit arrest is of er aan de Kroon (lees: Koning) een wetgevende bevoegdheid toekomt als deze niet uitdrukkelijk in de Grondwet, of door middel van delegatie door een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE7011(Berghuizer Papierfabriek)

Berghuizer Papierfabriek, Hoge Raad 29 november 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE7011) Door Julia Verschoor Essentie In dit arrest staat de bestuurdersaansprakelijkheid centraal. Voor interne aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW is vereist dat er aan de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. In beginsel is het in strijd handelen met statutaire bepalingen een gedraging die de bestuurder verweten kan worden. Feiten […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1995:46 (Bosman-arrest)

Bosman-arrest; C-415/39, 15-12-1995, NJ 1996, 637 (ECLI:EU:C:1995:463) Door Austin Ellinor Essentie Jean-Marc Bosman zette eind 1995 de hele voetbalwereld op zijn kop. Transfervrije spelers bestonden voor het wereldberoemde Bosman-arrest nog niet. Na een slopende juridische strijd zorgde Bosman ervoor dat alle Europese voetballers na het eind van hun contract de volledige vrijheid kregen om zonder transfervergoeding naar een andere club […]

Lees meer

EHRM 26 april 1979, NJ 1980/146 (Sunday Times)

Sunday Times, EHRM 26 april 1979, NJ 1980/146 (ECLI:NL:XX:1979:AC6568) Door Sapna Gajadhar Essentie De grondrechten, die zijn opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), kunnen in bepaalde situaties aan beperkingen worden onderworpen. Hiervan kan sprake zijn als aan de volgende voorwaarden is voldaan; de beperking dient bij wet te zijn voorzien, de beperking moet een legitiem […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1985:AC0360 (BNB 1986/75)

HR BNB 1986/75, HR 8 mei 1985 (ECLI:NL:HR:1985:AC0360) Door Michiel Hennevelt Essentie Het arrest gaat om een sale-and-leaseback transactie van computerapparatuur. Mag de lessee of de lessor de ondernemingsfaciliteiten ten aanzien van deze apparatuur toepassen? Wanneer is er sprake van een bedrijfsmiddel? Rechtsregel Om gebruik te kunnen maken van de fiscale investeringsbijdrage moet er sprake zijn van een bedrijfsmiddel. Een […]

Lees meer

HR 29 juni 1979, NJ 1980, 133 (Hoogovens/Matex)

Hoogovens/Matex, HR 29 juni 1979, NJ 1980, 133 Essentie Indien goederen onder eigendomsvoorbehoud worden geleverd en deze vervolgens worden doorverkocht, rust er op de derde verkrijger geen informatieplicht naar de beperking van de beschikkingsbevoegdheid van de doorverkoper, indien er geen feiten zijn die daartoe aanleiding geven. De derde verkrijger mag er dan vanuit gaan dat de doorverkoper beschikkingsbevoegd is. Rechtsregel […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1915:AG1773 (Guldemond/Noordwijkerhout)

Guldemond/Noordwijkerhout arrest; HR 31-12-1915, NJ 1916, 407. (ECLI:NL:HR:1915:AG1773) Essentie Elke jurist kent de essentie van het Guldemond/Noordwijkerhout arrest. Maar hoe zat het ook alweer precies? Dit arrest gaat over de vraag of de burgerlijke rechter mag oordelen over bestuurshandelingen van bestuursorganen. In artikel 2 RO van 1982 (tegenwoordig is de bevoegdheid van de burgerlijke rechter vastgelegd in artikel 112 lid […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1997:ZC2286 (Wrongful Birth)

Wrongful Birth, Hoge Raad 21 februari 1997 (ECLI:NL:HR:1997:ZC2286) Door Julia Verschoor Essentie Indien een arts een medische fout maakt, die hem toe te rekenen valt, is hij aansprakelijk voor alle vermogensschade die in zodanig causaal verband staat met die fout. In dit arrest wordt omschreven wat er precies wordt verstaan onder het begrip vermogensschade. Rechtsregel De kosten voor verzorging en […]

Lees meer

NJ 1968, 274 (Mulder cs/Teixeira de Mattos)

Mulder cs/Teixeira de Mattos, HR 12 januari 1968 (NJ 1968, 274) Door Marsha Simon Essentie Dit arrest gaat over de stelplicht en bewijslast bij revindicatie van een roerend goed, namelijk certificaten. Eisers brengen een aantal certificaten onder bij een bank. Aan de bank wordt surseance van betaling verleend. Vervolgens willen de eisers hun certificaten terug. De certificaten zijn bij de […]

Lees meer
1 47 48 49 50 51 55