ECLI:EU:C:2018:871 (Bauer/Wuppertal of Vakantiedagen bij overlijden)

Bauer/Wuppertal of Vakantiedagen bij overlijden, 6 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:871) Essentie Horizontale rechtstreekse werking van grondrechten uit het Europees Handvest. Rechtsregel Een nationale regeling waarbij de niet-opgenomen vakantiedagen vervallen bij het einde van een dienstverband door overlijden van de werknemer, zonder dat hiervoor een financiële vergoeding aan de nabestaanden wordt gegeven, is in strijd met artikel 7 van de Richtlijn 2003/88/EG. […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2013:2502 (Bestuurlijk rechtsoordeel)

Bestuurlijk rechtsoordeel, 18 december 2013 [ECLI:NL:RVS:2013:2502] Door Sapna Gajadhar Essentie Het oordeel van een bestuursorgaan over de toepassing van een wettelijke regel kan niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of de brief van de minister, waarin hij aangeeft dat een wettelijke regeling niet van toepassing is, […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2010:BL7407 (Gelijkwaardig ouderschap I)

Gelijkwaardig ouderschap I, 21 mei 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BL7407) Essentie In beginsel 50/50 verdelen van hoofdverblijf en zorg- en opvoedingstaken, maar belang van het kind staat voorop en kan zwaarder wegen. Rechtsregel Sinds de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (1 maart 2009) moet in beginsel steeds worden uitgegaan van een gelijke verdeling van de hoofdverblijfplaats van het kind en de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:1008 (Overzichtsarrest openlijke geweldpleging)

Hoge Raad 3 juli 2018, Overzichtsarrest openlijke geweldpleging (ECLI:NL:HR:2018:1008) Essentie In dit arrest geeft de Hoge Raad een nadere uitleg over de term ‘openlijk’ in de zin van openlijke geweldpleging ex. artikel 141 Sr. Op een besloten feest zijn in een feestzaal, waar een verjaardag werd gevierd, geweldshandelingen gepleegd. Volgens het hof is voor openlijke geweldpleging vereist dat het geweld […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (Goldsteen / Roeland)

Goldsteen / Roeland, 13 december 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Werknemer kan maar gedeelte van zijn functie uitvoeren door arbeidsongeschiktheid. De vraag is of werkgever verplicht is om loon door te betalen. Hangt er onder meer van af of van hem gevergd kan worden dat hij de functie aanpast aan de mogelijkheden van de werknemer. Rechtsregel Werknemer gedeeltelijk […]

Lees meer

ECLI:NL:RBROT:2019:1591 (Grolsch/Lidl)

Rechtbank Rotterdam 28 februari 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:1591) Essentie Lidl maakt met haar bier ‘Kordaat’ geen inbreuk op de merkrechten van Grolsch. Rechtsregel Om een inbreuk op een merkrecht in de zin van art. 2.20 lid 1 BVIE te kunnen aannemen, moet sprake zijn van overeenstemming tussen het ingeschreven merk en het teken dat wordt gebruikt door een derde. De mate van […]

Lees meer

Derdenbescherming bij vernietiging koopovereenkomst

Rb. Den Haag 09-01-2019 (derdenbescherming bij vernietiging koopovereenkomst) (ECLI:NL:RBDHA:2019:287) Essentie Een zwarte Audi A3 wordt door eiser A verkocht aan C. De betaling blijkt achteraf niet werkelijk te hebben plaatsgevonden. C verkoopt de auto door aan de onderneming van D en deze verkoopt hem weer door aan B, terwijl de auto nog steeds op naam staat van A. Ondertussen ontbindt […]

Lees meer

ECLI:NL:RBOBR:2018:4218 (Vervangende toestemming deelname Rijksvaccinatieprogramma)

Vervangende toestemming deelname Rijksvaccinatieprogramma, 13 juli 2018 ECLI:NL:RBOBR:2018:4218 Essentie Vervangende toestemming voor vaccinatie van een kind dat uit huis is geplaatst. Rechtsregel Vervangende toestemming voor het vaccineren van een kind dat onder toezicht is gesteld volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Onvoldoende vast staat dat deelname hieraan noodzakelijk is om een ernstig gevaar voor de gezondheid van het kind te voorkomen (artikel 1:265h […]

Lees meer

ECLI:NL:RBLIM:2017:10808 (Ontbinding arbeidsovereenkomst na verwijtbaar handelen)

Ontbinding arbeidsovereenkomst na verwijtbaar handelen, 8 november 2017 (ECLI:NL:RBLIM:2017:10808) Essentie Verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:671 lid 1 sub a en 7:669 lid 3 sub e en g BW. Rechtsregel Negatieve uitlatingen over collega’s kunnen, gelet op de aard van de werkzaamheden van het bedrijf en de aard van de uitlatingen, een […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2019:1568 (Ontgrendelen smartphone)

Rechtbank Noord-Holland 28 februari 2019, Ontgrendelen smartphone. (ECLI:RBNHO:2019:1568) Essentie Verdachte wordt verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met phishing fraude verband houdende misdrijven en dat hij zich samen met andere deelnemers van deze organisatie schuldig heeft gemaakt aan oplichtingen, diefstallen door middel van valse sleutels en verschillende vormen van computercriminaliteit. Om toegang […]

Lees meer
1 2 3 4 5 55