ECLI:NL:GHAMS:2017:31 (Nationale Notaris)

Gerechtshof Amsterdam 10 januari 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:31) Essentie Samenwerking van een notaris met de Nationale Notaris Holding B.V. is in strijd met de voor notarissen geldende beroeps- en gedragsregels. Rechtsregel Een notaris handelt door samenwerking met Nationale Notaris Holding B.V. in strijd met gedragsregels inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid en geheimhouding. Daarnaast is de samenwerking in strijd met de verordening waarin regels zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2019:123 (Ondervragingsrecht getuigen)

Hoge Raad 29 januari 2019, Ondervragingsrecht getuigen (artikel 6 lid 3 sub d EVRM) (ECLI:NL:HR:2019:123) Essentie In deze zaak staat het ontbreken van een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om een getuige te ondervragen centraal. In hoger beroep voert de raadsvrouw aan dat de verklaring van aangeefster [betrokkene 1] bij de politie niet voor het bewijs mag worden gebruikt, omdat de […]

Lees meer

ECLI:NL:RBOBR:2018:590 (Verduistering door caissière)

Verduistering door caissière, 9 februari 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:590) Essentie Verduistering tienduizenden euro’s door caissière. Rechtsregel Caissière had de bevoegdheid om kassa’s en de kluis op te maken. Vertrouwen werkgever beschaamd door in 3,5 jaar € 54.850,- te verduisteren. Taakstraf opgelegd met schadevergoedingsmaatregel. Inhoud arrest De caissière werkt in een winkel. Zij heeft de bevoegdheid de kluis en de kassa’s open te […]

Lees meer

ECLI:NL:GHSHE:2019:285 (Gebruik van heimelijke geluidsopnamen als bewijs in een civiele zaak)

Gerechtshof ’s Hertogenbosch 29 januari 2019, Gebruik van heimelijke geluidsopnamen als bewijs in een civiele zaak (ECLI:NL:GHSHE:2019:285) Essentie Een man krijgt ruzie met de stiefdochter van een van zijn broers. Deze ruzie loopt zodanig uit de hand, dat deze uitmondt in een vechtpartij. De man doet aangifte en eist een schadevergoeding. Veel dingen zijn onduidelijk over de vechtpartij. De stiefvader […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1989:AD0830 (Erven Gaasbeek)

Erven Gaasbeek, 23 juni 1989 ECLI:NL:HR:1989:AD0830 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Gebondenheid van de erfgenamen, rechtsopvolgers van de erflater, aan de pachtovereenkomst. Bevoegdheid van de erflater tot verpachting. Rechtsregel Erfgenamen zijn als rechtsopvolgers onder algemene titel gebonden aan de door de erflater (de overledene) aangegane overeenkomsten. Zij moeten deze overeenkomsten dan ook nakomen. Dit geldt ook voor een overeenkomst die […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:23 (Ne bis in idem-beginsel binnen het verkeersstrafrecht)

Hoge Raad 16 januari 2018, Ne bis in idem-beginsel binnen het verkeersstrafrecht (ECLI:NL:HR:2018:23) Essentie In deze zaak werd een verdachte strafrechtelijk vervolgd voor het weigeren medewerking te verlenen aan een ademonderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wegenverkeerswet. Ter zake van dit feit heeft het CBR een bestuursrechtelijke maatregel, te weten de Educatieve […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AA9434 (Arena-arrest)

Arena-arrest, 12 januari 2001, (ECLI:NL:HR:2001:AA9434) Essentie Aansprakelijkheid werkgever voor ongevalschade werknemer op grond van redelijkheid en billijkheid. Rechtsregel Onder omstandigheden kan een werkgever op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk zijn voor de schade van een werknemer, ook al is niet aan de vereisten van artikel 7:658 BW voldaan. Een werkgever was in beginsel al aansprakelijk voor […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2013:770 (Bewijs)

Bewijs, 27 juni 2013  (ECLI:NL:CRVB:2013:770) Essentie In de Awb, artikel 8:69 lid 3, is vastgesteld dat de rechter ambtshalve feiten kan aanvullen en heeft de rechter de bevoegdheid om bij de vaststelling van de feiten af te wijken van de feiten zoals deze door partijen zijn gepresenteerd. Rechtsregel In onderhavig geval staat de vraag centraal of de rechter over de buitengrens […]

Lees meer

ECLI:NL:RBGEL:2018:2737 (Foto’s kind op Facebook)

Foto’s kind op Facebook, 31 mei 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:2737) Essentie Gezagsgeschil. Verzoek moeder toegewezen dat vader geen foto’s en/of filmpjes van hun kind op Facebook mag plaatsen. Rechtsregel Een discussie over het al dan niet plaatsen van foto’s en/of filmpjes op Facebook van een kind tussen ouders is een gezagsgeschil (artikel 1:253, eerste lid, BW). Verzoek toegewezen dat er niets geplaatst […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233 (Rabobank/Aarding)

Hof Arnhem van 18 februari 2003 (ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233) Essentie In deze uitspraak wordt de maatstaf gegeven voor rechtsgeldige beëindiging van een kredietovereenkomst door een bank. Rechtsregel Op een bank rust een bijzondere zorgplicht uit hoofde van haar maatschappelijke functie. De reikwijdte van deze bijzondere zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Voor een kredietopzegging impliceert dit dat de opzegging ten […]

Lees meer
1 2 3 4 53