ECLI:EU:C:2008:723 (Cartesio)

HvJ Cartesio, HvJ EU 16 december 2008 (ECLI:EU:C:2008:723) Essentie Geeft het vrije verkeer van vestiging het recht aan een vennootschap om haar zetel te verplaatsen, maar dan wel aan het vennootschapsrecht van de oude vestigingsstaat onderworpen te blijven? Prejudiciële vragen van de Hongaarse rechter. Rechtsregel Naar de huidige stand van het gemeenschapsrecht, waarbij het vennootschapsrecht van verschillende lidstaten sterk verschilt, […]

Lees meer

HvJ 28-03-1996, I-1759 (Advies EVRM)

Advies EVRM, HvJ 28 maart 1996 (ECLI:EU:C:1996:140) Essentie Over de wijze van formalisering van de grondrechtenbescherming in de Europese Gemeenschap en de Europese Unie hebben in het verleden nogal eens meningsverschillen bestaan. De Raad van de Europese Unie heeft daarom bij het Hof van Justitie op 26 april 1994 ter griffie een verzoek om advies ingediend. Het verzoek om advies […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1987:431 (Kolpinghuis)

Kolpinghuis, HvJ 8 oktober 1987 (ECLI:EU:C:1987:431) deel 1 (ECLI:EU:C:1987:431) deel 2 Essentie In dit arrest wordt het leerstuk van de werking van niet- of onjuist geïmplementeerde richtlijnen verder ingevuld. Ook komt de richtlijnconforme uitleg van bepalingen in nationaal recht aan de orde en de omgekeerde verticale rechtstreekse werking van bepalingen in een richtlijn die niet tijdig in nationale wetgeving is geïmplementeerd. De […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1991:244 (Titaandioxyde)

Titaandioxyde, HvJ 11 juni 1991 (ECLI:EU:C:1991:244) Essentie Het antwoord op de vraag welke rechtsgrondslag moet worden gekozen als een handeling gebaseerd is op twee rechtsgrondslagen, maar cumulatie van deze twee rechtsgrondslag niet mogelijk is, hangt af van diverse factoren. In het kader van het stelsel van bevoegdheden van de Gemeenschap mag de keuze van de rechtsgrondslag van een handeling niet […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:2003:AL7886 (Inspire Art)

HvJ Inspire Art, HvJ EU 30 september 2003 (ECLI:NL:XX:2003:AL7886) Essentie HvJ Inspire Art is een belangrijk arrest inzake de vrijheid van vestiging naar Europees recht. In geschil is of de Nederlandse wetgever strenge eisen mag stellen aan de inschrijving van een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap die activiteiten in Nederland ontplooit. Rechtsregel De vrijheid van vestiging verzet zich tegen de Nederlandse […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AB0296 (Drielandenpuntarrest)

HR Drielandenpunt, HR 28 februari 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB0296) Essentie Mag Nederland dividendbelasting heffen over een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap, met feitelijke leiding op de Nederlandse Antillen, die uitkeringen doet aan haar aandeelhouders in België? Hoe verhouden de Belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna: BRK) en het belastingverdrag tussen Nederland en België zich tot elkaar in deze driehoeksverhouding? Rechtsregel Nederland mag slechts […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1995:31 (Schumacker)

HvJ Schumacker, HvJ EU 14 februari 1995 (ECLI:EU:C:1995:31) Essentie In hoeverre mogen inwoners en niet-inwoners die in een bepaald land werken anders behandeld worden voor de inkomstenbelasting? Kan een inwoner van België die in Duitsland werkt op dezelfde faciliteiten aanspraak maken als een inwoner van Duitsland die daar ook werkt? Rechtsregel Inwoners en niet-inwoners van lidstaten van de EU zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:2003:AL1180 (Bosal)

HvJ Bosal, HvJ EU 18 september 2003 (ECLI:NL:XX:2003:AL1180) Essentie In dit voor Nederland belangrijke arrest oordeelt het Hof van Justitie over de vraag of een moedermaatschappij, die kosten wil aftrekken ter zake van buitenlandse deelnemingen, beperkt mag worden in die aftrek als die deelnemingen geen in Nederland belastbare winst halen. Als gevolg van een voor Nederland ongunstige beslissing door het […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1995:46 (Bosman-arrest)

Bosman-arrest; C-415/39, 15-12-1995, NJ 1996, 637. (ECLI:EU:C:1995:463) Essentie Jean-Marc Bosman zette eind 1995 de hele voetbalwereld op zijn kop. Transfervrije spelers bestonden voor het wereldberoemde Bosman-arrest nog niet. Na een slopende juridische strijd zorgde Bosman ervoor dat alle Europese voetballers na het eind van hun contract de volledige vrijheid kregen om zonder transfervergoeding naar een andere club te vertrekken. Dit […]

Lees meer

EHRM 26 april 1979, NJ 1980/146 (Sunday Times)

Sunday Times, EHRM 26 april 1979, NJ 1980/146   Essentie De grondrechten, die zijn opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), kunnen in bepaalde situaties aan beperkingen worden onderworpen. Hiervan kan sprake zijn als aan de volgende voorwaarden is voldaan; de beperking dient bij wet te zijn voorzien, de beperking moet een legitiem doel dienen en […]

Lees meer
1 2 3 4