ECLI:EU:C:2014:317 (Google/Spain)

Het internetvergeetrecht, HvJ 13 mei 2014 (ECLI:EU:C:2014:317) Door Claire Zuidema Essentie Onder bepaalde voorwaarden is de exploitant van een zoekmachine verplicht om de resultatenlijst die na een zoekopdracht op de naam van een persoon wordt weergegeven te verwijderen. Rechtsregel De exploitant van een zoekmachine verzamelt gegevens in de zin van de Richtlijn 95/46/E en is voor deze verwerking verantwoordelijk, aangezien […]

Lees meer

EHRM 27-10-1993, NJ 1994, 534 (Dombo)

Dombo-arrest, EHRM 27-10-1993 (ECLI:NL:XX:1993:AD1977) Door Austin Ellinor Essentie Het arrest Dombo gaat over het principe van equality of arms uit artikel 6 EVRM (recht op een eerlijk proces). In casu draait het om de vraag of de rechter het bewijs dat door Dombo werd aangedragen door middel van een getuige mocht weigeren door de getuige niet te horen en vervolgens de […]

Lees meer

Jóhannesson and others v. Iceland

EHRM 18 mei 2017, 22007/11 Essentie Jóhannesson e.a. tegen IJsland is als het ware een vervolg op A & B vs. Noorwegen. In dit arrest heeft het EHRM toepassing gegeven aan die eerdere uitspraak. In casu ging het om een drietal klagers die hadden nagelaten om over meerdere jaren inkomsten op te geven aan de fiscus. Als gevolg hiervan werden […]

Lees meer

ECLI:CE:ECHR:2016:1115JUD002413011 (A & B v. Norway)

A en B vs. Noorwegen, EHRM 15 november 2016, 24130/11, 29758/11 Essentie Met deze zaak heeft het EHRM een belangrijk arrest gewezen. De vraag die in casu centraal stond was of er tweemaal was vervolgd voor hetzelfde feit, dus of het ne bis in idem-beginsel was geschonden. Het ne bis in idem-beginsel is in Europeesrechtelijke context gecodificeerd in art. 4 […]

Lees meer

EHRM 8 juni 1976 (Engel)

Engel vs. The Netherlands, EHRM 8 juni 1976, NJ 1978/223 Essentie In deze zaak heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor het eerst gesproken over de criminal charge, zoals bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM. Deze uitspraak betrof een militaire tuchtprocedure waarin meerdere personen tuchtrechtelijk werden vervolgd en allen een klacht indienden bij het […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2011:124 (Zambrano)

Zambrano, HvJ EU 8 maart 2011 ECLI:EU:C:2011:124 Essentie Als een persoon een kind heeft met een nationaliteit van een EU-lidstaat, kan de ouder hieraan een afgeleid verblijfsrecht ontlenen. Rechtsregel Artikel 20 VWEU moet zo worden uitgelegd dat een lidstaat aan een burger van een niet-lidstaat een verblijfsrecht toekent als hij of zij kinderen heeft met de nationaliteit van die lidstaat. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2011:BN8728 (Exitheffing pensioen en goede verdragstrouw)

HR Exitheffing pensioen en goede verdragstrouw, HR 15 april 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BN8728) Door Michiel Hennevelt Essentie Wanneer iemand in Nederland pensioen heeft opgebouwd en vervolgens uit Nederland emigreert wordt er geheven over de hier opgebouwde pensioenaanspraken. In deze procedure speelt de vraag of die heffing in strijd is met het belastingverdrag tussen Nederland en België. Rechtsregel Het opleggen van een conserverende […]

Lees meer

EHRM Smirnova v. Russia

EHRM 24 juli 2003, NJ 2005, 550 Essentie Deze uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) staat in het teken van de voorlopige hechtenis in strafzaken. Het hof heeft hierin een viertal criteria geformuleerd (voortvloeiende uit oudere uitspraken van het EHRM) voor het niet op borgtocht vrijlaten van een verdachte. In casu ging het om […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2002:749 (Lankhorst-Hohorst)

HvJ Lankhorst-Hohorst, HvJ EU 12 december 2002 (ECLI:EU:C:2002:749) Door Michiel Hennevelt Essentie Is het in strijd met het EU-recht om rentebetalingen aan een buitenlandse aandeelhouder te belasten, terwijl dezelfde betalingen aan een binnenlandse aandeelhouder aftrekbaar zouden zijn? Rechtsregel Het maken van een onderscheid tussen belastingplichtigen op grond van de vestigingsplaats van hun crediteur-aandeelhouder is in strijd met de vrijheid van […]

Lees meer

HvJ EU 24 juli 1982, zaak 8/81 (Becker), Jur 1982, 53

Ursula Becker, Jurispr. 1982, p. 53; EUR-Lex 61981J0008 Essentie Deze uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het gevolg van een prejudiciële vraag van het Finanzgericht Münster omtrent de Zesde btw-richtlijn van de Raad over de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting. Deze richtlijn bevat een bepaling inzake vrijstelling van omzetbelasting voor de omzet […]

Lees meer
1 2 3 5