CRvB 16 mei 2013, Stichting Activa

Stichting Activa, Centrale Raad van Beroep 16 mei 2013 (CRvB 16 mei 2013, AB 2013, 189) Door Sapna Gajadhar Essentie In onderhavige uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat een bekend onderwerp centraal, namelijk: wanneer kan een stichting worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 eerste lid Awb. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2008:BG8294 (Ameland)

Ameland I, ABRvS 24 december 2008, JB 2009/42 (ECLI:NL:RVS:2008:BG8294) Essentie Dit arrest heeft betrekking op het relativiteitsvereiste van art. 6:163 BW, waaruit blijkt dat iemand alleen aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, als de norm die hij heeft overschreden ook daadwerkelijk het doel heeft om te beschermen tegen die geleden schade. De appellant (Nagtegaal) stelde in casu dat het college […]

Lees meer

CRvB 26 juni 2013 (Elektronisch verkeer & artikel 6:19 Awb)

Elektronisch verkeer & 6:19 Awb, CRvB 26 juni 2013 (AB 2013, 266) Door Sapna Gajadhar Essentie In deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat de manier van bekendmaking van (juridische) besluiten door een bestuursorgaan centraal. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of het ingediende bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard, nadat de minister het besluit via de […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:1995:AG0214 (Procola)

Procola v. Luxemburg, EHRM 28 september 1995, NJ 1995, 667 Essentie Dit arrest gaat over art. 6 EVRM en de eventuele schending daarvan door de Luxemburgse Raad van State. Net als de Nederlandse Raad van State heeft de Raad van State in Luxemburg een dubbelrol, namelijk het adviseren omtrent wetgeving en rechtspreken. Het Kleyn-arrest sluit aan op deze zaak. Rechtsregel […]

Lees meer

KB 5 juni 1986 (Vloekverbod Ermelo)

Vloekverbod Ermelo, 5 juni 1986 (5 juni 1986 , Stb. 337) Door Sapna Gajadhar Essentie In dit Koninklijk Besluit staat een spraakmakend onderwerp centraal, namelijk of het verbod om te vloeken in strijd is met hetgeen is bepaal in artikel 7 van de Grondwet. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of het vloekverbod dat is opgenomen in de APV […]

Lees meer

Kleyn e.a. vs. Nederland

Kleyn and others v. The Netherlands, EHRM, 06 mei 2003, nr. 39343, 98 (ECLI:NL:XX:2003:AF8328) Essentie Deze zaak gaat over vier verzoekschriften die bij het EHRM zijn ingediend door 23 Nederlandse burgers en 12 Nederlandse bedrijven, van wie de huizen of panden zich in de buurt bevinden van de Betuwelijn. Alle appellanten hebben de bestuurlijke voorprocedures alsmede de beroepsprocedures doorlopen. Gedurende […]

Lees meer

HR 18 januari 1991 (Leffers/Staat)

Leffers/Staat HR 18 januari 1991, NJ 1992, 638 (ECLI:NL:HR:1991:AC4031) Door Sapna Gajadhar Essentie In deze zaak staat de vraag centraal of de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tegen jegens Leffers. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord moet de Staat dan ook schadevergoeding betalen voor de geleden schade van Leffers. Rechtsregel De Hoge Raad heeft de vraag of de Staat onrechtmatig heeft […]

Lees meer

HR 18 december 1992 (Kuunders/milieuorganisaties)

Kuunders/milieuorganisaties, HR 18 december 1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC0808) Door Sapna Gajadhar Essentie In dit arrest van de Hoge Raad staat de bevoegdheid van een rechter om in een zaak uitspraak te doen centraal. Partijen hebben bij het uitlokken van bestuursdwang de keuzevrijheid om een procedure aanhangig te maken bij de bestuursrechter of bij de burgerlijke rechter. Rechtsregel De vraag die in onderhavig geval centraal […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:1985:AC9055 (Benthem/Staat)

Benthem/Staat, 23 oktober 1985 (ECLI:NL:XX:1985:AC9055) Door Marsha Simon Essentie In dit arrest komt de verenigbaarheid van het beroep op de Kroon in Hinderwetzaken aan de orde. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat een geschil over een Hinderwetvergunning kan worden aangemerkt als een geschil over een burgerlijk recht als bedoeld in artikel 6 EVRM. […]

Lees meer

ABRvS 29 januari 2014 (Redelijke termijn bij niet-punitieve sancties)

Redelijke termijn bij niet-punitieve sanctie, ABRvS 29 januari 2014 Door Sapna Gajadhar Essentie In deze zaak van de ABRvS staat een essentieel onderdeel uit het bestuursrecht centraal, namelijk de redelijke termijn. In onderhavige zaak wordt gekeken wat een redelijke termijn is en of van deze termijn kan worden afgeweken. Rechtsregel In onderhavig geval gaat het om de vraag of de […]

Lees meer
1 2 3 4 5 6