ECLI:NL:HR:2018:236 (Strafrechtelijke immuniteit gemeente?)

Strafrechtelijke immuniteit gemeente?, HR, 20 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:236) Essentie Strafrechtelijke vervolging van gemeenten is mogelijk in geval van strafbare feiten die het gevolg zijn van het onvoldoende onderhouden van wegen. Rechtsregel Het is mogelijk om een gemeente te vervolgen voor de gevolgen van het nalaten van het laten plegen van voldoende deugdelijk onderhoud aan de weg. De gemeente geniet in […]

Lees meer

ABRvS 17 november 1977, AB 1978,97 (Mevrouw Cupido)

Mevrouw Cupido, ABRvS 17 november 1977, AB 1978, 97 (ECLI:NL:RVS:1977:AM3829) Essentie In onderhavige zaak staat de zorgvuldige voorbereiding van besluiten door bestuursorganen centraal. Rechtsregel In deze zaak staat de vraag centraal of de burgemeester, bij het nemen van het besluit om de vergunning in te trekken, een zorgvuldige voorbereiding heeft betracht. Op grond van artikel 3:2 Awb dient een bestuursorgaan […]

Lees meer

ABRvS 22 november 2013, AB 2014, 208 (Onderdelenfuik)

ABRvS 22 november 2013, AB 2014, 208 (Onderdelenfuik) (ECLI:NL:RVS:2013:2119) Essentie In onderhavige zaak van de ABRvS staat de vraag centraal of gronden die niet in het bezwaar zijn aangevoerd, maar wel in het beroep, kunnen worden meegenomen door de rechter bij de beoordeling van het beroep. Rechtsregel Artikel 6:13 Awb bevat de volgende inhoud: Geen beroep bij de bestuursrechter kan […]

Lees meer

CBb 22 april 2013, AB 2013, 271 (Hoorplicht)

Hoorplicht, CBb 22 april 2013, AB 2013, 271 (ECLI:NL:CBB:2013:BZ9960) Essentie In onderhavige zaak staat centraal of een bestuursorgaan verplicht is om een belanghebbende te horen voordat een beslissing op bezwaar wordt genomen. Inhoud zaak Op grond van artikel 7:2 Awb dient het volgende in acht te worden genomen: Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de […]

Lees meer

ABRvS 19 oktober 2011 (Ontmanteling hennepkwekerij)

Ontmanteling hennepkwekerij, ABRvS 19 oktober 2011, Gst. 2012, 25 (ECLI:NL:RVS:2011:BT8557) Essentie In onderhavige zaak van de ABRvS gaat het om bestuursdwang en het verhalen van de kosten bij de toepassing hiervan. Rechtsregel In deze zaak staat de vraag centraal of de kosten van de toepassing van bestuursdwang door het dagelijks bestuur van een deelgemeente in Rotterdam verhaald kunnen worden op […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2016:2927 (Schaarse vergunningverlening)

Schaarse vergunningverlening, RVS 2 november 2016 ECLI:NL:RVS:2016:2927 Essentie Op basis van het gelijkheidsbeginsel moet bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enige wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte worden geboden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. Rechtsregel Bij de verdeling van schaarse vergunningen geldt het gelijkheidsbeginsel. Zo dient er een passende mate van openbaarheid te zijn […]

Lees meer

CRvB 16 mei 2013, Stichting Activa

Stichting Activa, Centrale Raad van Beroep 16 mei 2013 (CRvB 16 mei 2013, AB 2013, 189) Essentie In onderhavige uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat een bekend onderwerp centraal, namelijk: wanneer kan een stichting worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 eerste lid Awb. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of Stichting Activa […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2008:BG8294 (Ameland)

Ameland I, ABRvS 24 december 2008, JB 2009/42 (ECLI:NL:RVS:2008:BG8294) Essentie Dit arrest heeft betrekking op het relativiteitsvereiste van art. 6:163 BW, waaruit blijkt dat iemand alleen aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, als de norm die hij heeft overschreden ook daadwerkelijk het doel heeft om te beschermen tegen die geleden schade. De appellant (Nagtegaal) stelde in casu dat het college […]

Lees meer

CRvB 26 juni 2013 (Elektronisch verkeer & artikel 6:19 Awb)

CRvB 26 juni 2013, AB 2013, 266 (Elektronisch verkeer & 6:19 Awb) Essentie In deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat de manier van bekendmaking van (juridische) besluiten door een bestuursorgaan centraal. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of het ingediende bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard, nadat de minister het besluit via de elektronische weg heeft […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:1995:AG0214 (Procola)

Procola v. Luxemburg, EHRM 28 september 1995, NJ 1995, 667 Essentie Dit arrest gaat over art. 6 EVRM en de eventuele schending daarvan door de Luxemburgse Raad van State. Net als de Nederlandse Raad van State heeft de Raad van State in Luxemburg een dubbelrol, namelijk het adviseren omtrent wetgeving en rechtspreken. Het Kleyn-arrest sluit aan op deze zaak. Rechtsregel […]

Lees meer
1 2 3 5