CRvB 26 juni 2013 (Elektronisch verkeer & artikel 6:19 Awb)

CRvB 26 juni 2013, AB 2013, 266 (Elektronisch verkeer & 6:19 Awb) Essentie In deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat de manier van bekendmaking van (juridische) besluiten door een bestuursorgaan centraal. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of het ingediende bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard, nadat de minister het besluit via de elektronische weg heeft […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:1995:AG0214 (Procola)

Procola v. Luxemburg, EHRM 28 september 1995, NJ 1995, 667 Essentie Dit arrest gaat over art. 6 EVRM en de eventuele schending daarvan door de Luxemburgse Raad van State. Net als de Nederlandse Raad van State heeft de Raad van State in Luxemburg een dubbelrol, namelijk het adviseren omtrent wetgeving en rechtspreken. Het Kleyn-arrest sluit aan op deze zaak. Rechtsregel […]

Lees meer

Kleyn e.a. vs. Nederland

Kleyn and others v. The Netherlands, EHRM, 06 mei 2003, nr. 39343, 98 (ECLI:NL:XX:2003:AF8328) Essentie Deze zaak gaat over vier verzoekschriften die bij het EHRM zijn ingediend door 23 Nederlandse burgers en 12 Nederlandse bedrijven, van wie de huizen of panden zich in de buurt bevinden van de Betuwelijn. Alle appellanten hebben de bestuurlijke voorprocedures alsmede de beroepsprocedures doorlopen. Gedurende […]

Lees meer

HR 18 januari 1991 (Leffers/Staat)

Leffers/Staat HR 18 januari 1991, NJ 1992, 638 (ECLI:NL:HR:1991:AC4031) Essentie In deze zaak staat de vraag centraal of de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tegen jegens Leffers. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord moet de Staat dan ook schadevergoeding betalen voor de geleden schade van Leffers. Rechtsregel De Hoge Raad heeft de vraag of de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tegen Leffers […]

Lees meer

HR 18 december 1992 (Kuunders/milieuorganisaties)

Kuunders/milieuorganisaties, HR 18 december 1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC0808) Essentie In dit arrest van de Hoge Raad staat de bevoegdheid van een rechter om in een zaak uitspraak te doen centraal. Partijen hebben bij het uitlokken van bestuursdwang de keuzevrijheid om een procedure aanhangig te maken bij de bestuursrechter of bij de burgerlijke rechter. Rechtsregel De vraag die in onderhavig geval centraal staat is of […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:1985:AC9055 (Benthem/Staat)

Benthem/Staat, 23 oktober 1985 (ECLI:NL:XX:1985:AC9055) Essentie In dit arrest komt de verenigbaarheid van het beroep op de Kroon in Hinderwetzaken aan de orde. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat een geschil over een Hinderwetvergunning kan worden aangemerkt als een geschil over een burgerlijk recht als bedoeld in artikel 6 EVRM. De Afdeling voor […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2009:BI3751 (Schending hoorplicht)

HR Schending hoorplicht, HR 15 mei 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BI3751) Essentie In dit arrest gaat het om de vraag wanneer de inspecteur mag aannemen dat afstand is gedaan van het recht om gehoord te worden in de bezwaarfase. Rechtsregel Indien belanghebbende heeft verzocht om een hoorgesprek, mag de inspecteur niet aannemen dat later stilzwijgend afstand is gedaan van dit verzoek, tenzij hierover […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1987:AG5565 (Amsterdam/Ikon)

Amsterdam/Ikon (ECLI:NL:HR:1987:AG5565) Essentie Dit arrest staat in het teken van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het gelijkheidsbeginsel. Het publiekrecht bestaat intussen niet alleen uit geschreven bepalingen, maar ook uit ongeschreven recht, met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het is daarbij niet wenselijk dat de ene rechter een terughoudender toetsing van een overheidsoptreden hanteert dan de andere. […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:1995:ZF1850 (Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers)

Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers, ABRvS 30 november 1995 (ECLI:NL:RVS:1995:ZF1850) Essentie In dit arrest komt het begrip bestuursorgaan uit de Algemene Wet Bestuursrecht aan de orde. De vraag of de stichting Silicose Oud-Mijnwerkers kan worden gezien als een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 van de Awb staat centraal. Dit is van belang omdat ingevolge artikel 1:3, eerste lid van de […]

Lees meer
1 2 3 4