ECLI:NL:HR:2011:BP0580 (Unieke kinderopvang)

Unieke kinderopvang, HR 8 april 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP0580) Essentie Bij een minimum-cao staat het de werkgever en werknemer vrij gunstiger afspraken op te nemen dan die uit de geldende cao. Daarbij maakt het niet uit dat die gunstigere afspraken voortkomen uit een eerdere, inmiddels verlopen, cao. Rechtsregel Bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden uit een cao waaraan de werknemer en werkgever gebonden zijn geraakt, zijn deel gaan […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2012:BX0348 (HTM)

HTM, 2 november 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BX0348) Essentie Als een werknemer aan de Regeling meewerkt die ten doel heeft om langdurig werklozen aan een baan te helpen in een bijzondere, niet reguliere arbeidsplaats, is het met het wettelijk stelsel van het ontslagrecht verenigbaar dat hij zich op voorhand ervan verzekert dat de beëindiging van de Regeling en de subsidie voor hem geen negatieve gevolgen heeft. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2004:AO9549 (Vixia/Gerrits)

Vixia/Gerrits, HR 8 oktober 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO9549) Door Marsha Simon Essentie In dit arrest komt het ontslag op staande voet aan de orde. Enkele rechtsvragen uit dit arrest zijn onder meer: wanneer is er sprake van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek? En mag een werknemer op staande voet ontslagen worden als hij […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2013:BZ2907 (Taxi Wolters)

Taxi Wolters, HR 3 mei 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ2907) Essentie Als een werknemer meerdere keren per dag wordt opgeroepen om te werken, krijgt hij steeds minimaal drie uur uitbetaald. Rechtsregel Als de werknemer voldoet aan de in artikel 7:628a BW genoemde voorwaarden en meerdere malen per dag wordt opgeroepen werk te verrichten, heeft hij over elke afzonderlijke periode van arbeid recht op loon voor een […]

Lees meer

HR 12 september 1986, NJ 1987,267 (Westhoff/Spronsen)

Westhoff/Spronsen, HR 12 september 1986, NJ 1987, 276 (ECLI:NL:HR:1986:AC2628) Door Marsha Simon Essentie Dit arrest heeft betrekking op de arbeidsovereenkomst en vrijwillig ontslag. Zijn er uitingen en gedragingen van de werknemer die door de werkgever mochten worden opgevat als ontslagneming (vrijwillige beëindiging van de dienstbetrekking)? Heeft de werkgever daarbij een onderzoeksplicht? Goede trouw in verband met het ontbreken van nadeel […]

Lees meer
1 8 9 10