HR 22-10-1999 ECLI:NL:HR:1999:ZC2993 (Twickler)

Twickler-arrest, HR 22-10-1999 (ECLI:NL:HR:1999:ZC2993) Essentie Het arrest Twickler gaat over het ontbinden van een overeenkomst. In dit arrest staat de vraag centraal of de tekortkomingen in casu de ontbinding met diens gevolgen kan rechtvaardigen. Art. 6:265 BW: 1. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst […]

Lees meer

ECLI:NL:RBGEL:2017:4330 (Auteursrecht Sinterklaas)

Auteursrecht Sinterklaas, 9 augustus 2017 (ECLI:NL:RBGEL:2017:4330) Essentie Geen inbreuk op het auteursrecht op het boek ‘De Beeldenstorm’ door het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’. Rechtsregel Het boek ‘De Beeldenstorm’ is een informatief geschiedenisboek. Dit soort boeken is vaak hetzelfde opgebouwd en bevat zowel tekst als foto’s, maar er is toch ruimte voor creatieve keuzes waardoor de uitstraling van het boek wordt […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1247 (Beenen / Vanduho)

Beenen/Vanduho, 28 januari 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1247 (inhoud niet gepubliceerd op rechtspraak.nl Essentie Een algemeen verbindend verklaarde cao heeft nawerking over de periode dat nog geen nieuwe cao is overeengekomen. Rechtsregel Als de looptijd van de algemeen verbindend verklaarde cao ophoudt, dan gelden de afspraken uit deze cao nog steeds, totdat een nieuwe cao is overeengekomen (= nawerking). Dit geldt ook voor afspraken […]

Lees meer

HR 1 oktober 2004 (Poort/Stoppels)

Poort/Stoppels, HR 1 oktober 2004, NJ 2005/92 Essentie In het onderhavig arrest van de Hoge Raad staat een interessant onderwerp centraal, namelijk of het toegestaan is dat de rechter tijdens een rechtszaak de feitelijke grondslag aanvult. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of de rechter tijdens de rechtszaak de rechtsgronden/feitelijke grondslag van het verweer van een van de partijen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE0659 (Bramer/Hofman Beheer)

Bramer/Hofman Beheer-arrest HR 14-06-2002, NJ 2003 (ECLI:NL:HR:2002:AE0659) Essentie Het arrest Bramer/Hofman Beheer gaat over algemene voorwaarden, in relatie met redelijkheid en billijkheid. In casu draait het om de vraag of algemene voorwaarden zowel onredelijk bezwarend als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geacht kunnen worden. Rechtsregel De rechtsgevolgen van art. 6:233 sub a BW (onredelijke bezwarende bedingen) en van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2010:BCK6150 (Haas/ Postma)

Haas/Postma, 19 februari 2010 ECLI:NL:HR:2010:BK6150 Essentie Terugwerkende kracht gerechtelijke vaststelling vaderschap op grond van artikel 1:207 BW. Rechtsregel Het inroepen van het gezag van gewijsde van de eerdere afwijzing van de vordering tot afgifte van de nalatenschap faalt, nu in de nieuwe procedure een geschilpunt aan de rechter wordt voorgelegd dat in de eerdere procedure niet had kunnen worden voorgelegd. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2006:AY4033 (Groenselect)

Groenselect, HR 10 november 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AY4033) Essentie Er kan worden afgesproken om in afwijking van de wettelijke geschillenregeling ondernemingsrechtelijke geschillen tussen aandeelhouders af te doen door middel van arbitrage. Echter, niet alle opkomende geschillen kunnen daadwerkelijk door arbitrage worden beslecht en zullen daarom aan de (burgerlijke) rechter moeten worden voorgelegd. Rechtsregel Op grond van art. 2:337 lid 1 BW moeten […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2014:319 (Feenstra q.q./ING)

Feenstra q.q/ING, HR 14 februari 2014 ECLI:NL:HR:2014:319 Essentie In casu staat een goederenrechtelijk vraagstuk over de executie van een pand centraal. Het betreft de onderhandse uitverkoop van een winkelinventaris waarop de ING een recht van pand had verkregen van de eigenaar van de eenmanszaak in het kader van de kredietovereenkomst. Het is de vraag of er tussen pandgever en pandhouder (ING) […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1991:ZC0331 (Dingler/Merkelbach)

Dingler/Merkelbach, 13 september 1991 ECLI:NL:HR:1991:ZC0331 , niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl Essentie Als een werknemer voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst al via een uitzendbureau bij het bedrijf heeft gewerkt, mag er geen proeftijd van twee maanden meer worden bedongen. Rechtsregel Als iemand voordat hij bij een bedrijf in dienst gaat, via een uitzendbureau bij dat bedrijf dezelfde functie heeft verricht (waarin […]

Lees meer
1 2 3 36