Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot een tegemoetkoming

Ben je bestuurslid van een studentenorganisatie, lid van de universiteitsraad, chronisch ziek, zwanger of zijn er bijzondere familieomstandigheden? Dan heb je waarschijnlijk recht op een tegemoetkoming uit het profileringsfonds. Let wel op, want geen beroep doen op het profileringsfonds leidt tot verval van dit recht.

Geschreven door Mark van den Hove

Iedere instelling binnen het Hoger Onderwijs heeft op grond van artikel 7.51 WHW een profileringsfonds opgericht. Studenten die als gevolg van een bijzondere omstandigheid studievertraging oplopen of dreigen op te lopen, kunnen een beroep doen op dit profileringsfonds.

De wet stelt echter een aantal cumulatieve eisen. Indien hieraan niet wordt voldaan, bestaat er geen aanspraak op het profileringsfonds. Het moet allereerst gaan om een student, die het wettelijk collegegeld is verschuldigd. Daarnaast dient de student ex artikel 7.51c WHW aanspraak te hebben gemaakt op een prestatiebeurs.

Het instellingsbestuur kan nadere regels stellen van procedurele aard. Hier gaat het – in het nadeel van de student – echter nog vaak mis in de praktijk. Zo is meestal een uiterste aanvraagdatum bepaald. Vraag je de ondersteuning pas na die datum aan, dan wordt het verzoek afgewezen, tenzij er sprake is van overmacht. Ook is vaak bepaald, dat het verzoek tot vaststelling en toekenning gedaan moet worden in het jaar dat de bijzondere omstandigheid zich voordoet. Daarnaast bestaat meestal een verplichting om de bijzondere omstandigheid terstond te melden aan de studentendecaan.

Dan natuurlijk nog de hamvraag, hoeveel krijg je dan als tegemoetkoming?

“Artikel 7.51f. Hoogte van de financiële ondersteuning

De financiële ondersteuning, bedoeld in de artikelen 7.51 tot en met 7.51e, is niet hoger dan de studiefinanciering die betrokkene geniet uit hoofde van hoofdstuk 3 van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel zou hebben genoten, indien hij daarop aanspraak zou maken of zou hebben mogen maken”

In simpele bewoording, krijg je dus je studiefinanciering doorbetaald voor de periode waar de bijzondere omstandigheid betrekking op heeft.

Het is derhalve wijs om je te vergewissen van het profileringsfondsreglement van je eigen instelling, want het niet voldoen aan de eisen van procedurele aard kan leiden tot afwijzing van het verzoek tot ondersteuning vanuit het profileringsfonds, hoewel je materieel gezien aan alle eisen voldoet.