ECLI:NL:RBROT:2019:1591 (Grolsch/Lidl)

Rechtbank Rotterdam 28 februari 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:1591) Essentie Lidl maakt met haar bier ‘Kordaat’ geen inbreuk op de merkrechten van Grolsch. Rechtsregel Om een inbreuk op een merkrecht in de zin van art. 2.20 lid 1 BVIE te kunnen aannemen, moet sprake zijn van overeenstemming tussen het ingeschreven merk en het teken dat wordt gebruikt door een derde. De mate van […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAMS:2017:31 (Nationale Notaris)

Gerechtshof Amsterdam 10 januari 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:31) Essentie Samenwerking van een notaris met de Nationale Notaris Holding B.V. is in strijd met de voor notarissen geldende beroeps- en gedragsregels. Rechtsregel Een notaris handelt door samenwerking met Nationale Notaris Holding B.V. in strijd met gedragsregels inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid en geheimhouding. Daarnaast is de samenwerking in strijd met de verordening waarin regels zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233 (Rabobank/Aarding)

Hof Arnhem van 18 februari 2003 (ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233) Essentie In deze uitspraak wordt de maatstaf gegeven voor rechtsgeldige beëindiging van een kredietovereenkomst door een bank. Rechtsregel Op een bank rust een bijzondere zorgplicht uit hoofde van haar maatschappelijke functie. De reikwijdte van deze bijzondere zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Voor een kredietopzegging impliceert dit dat de opzegging ten […]

Lees meer

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD5329 (Rechtsgevolgen testament bij dwaling)

Rechtbank Haarlem 19 maart 2008 (ECLI:NL:RBHAA:2008:BD5329) Essentie Wanneer een testament tot stand komt onder dwaling in het objectieve recht, leidt dat ertoe dat de rechtsgevolgen aan het testament moeten worden onthouden. Rechtsregel Ondanks dat de bewoordingen van een testament duidelijk zijn en slechts voor één uitlegging vatbaar, kan het in het in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn dat […]

Lees meer

ECLI:NL:GHDHA:2018:2591 (klimaatzaak Urgenda)

Gerechtshof Den Haag 9 oktober 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2591) Essentie Het gerechtshof Den Haag verwerpt het hoger beroep van de Nederlandse Staat in de klimaatzaak tegen stichting Urgenda. Rechtsregel Het hof heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat haar zorgplicht schendt door niet ten minste 25% van de broeikasgassen in 2020 te willen reduceren. Een reductie van 25% in 2020 wordt als het […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2018:3558 (Zonnepanelen bij WOZ-waardering)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:3558) Essentie Zonnepanelen tellen mee bij de WOZ-waardering van een woning (art. 17 Wet WOZ). Rechtsregel Zonnepanelen die zijn geplaatst op een woning zijn onroerend en tellen daarom mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Zonnepanelen zijn namelijk naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven zolang als de eigenaar in de […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAM:2014:265 (Onderzoeks- en zorgplicht notaris bij ABC-transactie)

Notariskamer Hof Amsterdam 4 februari 2014 (ECLI:NL:GHAM:2014:265) Essentie In deze zaak staat de rol van de notaris bij twijfelachtige ABC-transacties1 en de op hem rustende onderzoeks- en zorgplicht centraal. Rechtsregel In geval van twijfelachtige ABC-transacties waarbij een notaris onvoldoende documentatie opneemt in het dossier, kan dat leiden tot schending van de op hem rustende onderzoeks- en zorgplicht waardoor hij in […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAMS:2018:166 (Klacht tegen notaris)

Klacht tegen notaris, Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:166) Essentie Deze tuchtrechtelijke uitspraak ziet op de situatie waarin de door een notaris verleende diensten leiden tot benadeling van derden. De notariskamer volgt in deze zaak de Hoge Raad. Rechtsregel De tuchtrechter moet dezelfde maatstaf gebruiken als de civiele rechter in het geval dat een notaris gevraagd wordt een dienst te […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2015:831 (Novitaris)

Novitaris, HR 3 april 2015 ECLI:NL:HR:2015:831 Essentie Deze uitspraak ziet op de situatie waarin de door een notaris verleende diensten leiden tot benadeling van derden. Rechtsregel De notaris dient zijn medewerking te weigeren wanneer op grond van een door hem verricht onderzoek blijkt dat het recht van een derde een beletsel vormt voor de beoogde levering of bezwaring, dan wel […]

Lees meer

HR 9 april 1965, NJ 1966, 178 (Dove erflaatster)

Dove erflaatster, HR 9 april 1965 Essentie Een vergissing in een testament kan niet door middel van uitleg worden hersteld wanneer de bewoordingen in het testament duidelijk zijn. Rechtsregel Of de bewoordingen een duidelijke zin hebben, moet gelet worden naar de verhoudingen die de erflater bij de beschikking heeft willen regelen en op de omstandigheden waaronder de het testament is […]

Lees meer
1 2 3 5