172 suggesties voor privaatrechtelijke scripties

Verbintenissen en (bijzondere) overeenkomsten
83. De gentlemen’s agreement
84. Kennisgeving van algemene voorwaarden
85. De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-6:5)
86. Aanbod en aanvaarding
87. Opzet en zware fout in het verbintenissenrecht
88. De onderhandelingsplicht bij totstandkoming, wijziging en beëindiging van overeenkomsten
89. Uitleg van overeenkomsten en de hoedanigheid van partijen

90. De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase
91. Public policy en de geldigheid van overeenkomsten
92. Horizontale vergelijking beëindigingsleerstukken (art. 6:228, 6:258, 6:265)
93. Contractuele clausules omtrent de (niet-)uitvoering en beëindiging van contracten (bijvoorbeeld ontbindings-, exoneratie- en schadebedingen)
94. Betalingsverkeer op internet
95. Bruikleen en verbruikleen
96. Wijze van rechtsuitoefening bij beëindigingsleerstukken
97. De verhouding tussen art. 6:248 en 6:258
98. Ongedaanmakingsverplichtingen (bij ontbinding)
99. De overeenkomst van lening

100. Dwaling met betrekking tot toekomstige omstandigheden
101. Eigen schuld in het contractenrecht.
102. Aansprakelijkheid voor gebruikte zaken (art 6:77)
103. Het recht op schadevergoeding bij overmacht (art. 6:78)
104. Verzuim en ingebrekstelling: functie en alternatieven
105. regres en subrogatie
106. Derdenbeding en kwalitatieve rechten en/of verplichtingen (art. 6:251 en 6:252)
107. De meerpartijenovereenkomst (art. 6:213)
108. Gevolgen en toelaatbaarheid van oneerlijke handelspraktijken
109. Goede trouw in de pre-contractuele fase in rechtsvergelijkend perspectief

110. Het telefoonabonnement
111. Klachtrecht in rechtsvergelijkend perspectief
112. Koop en verkoop op afbetaling
113. Rechten en plichten van partijen in de post-contractuele fase.
114. Schuld- en contractsoverneming
115. Verrekening en contractsovergang in driepartijenverhoudingen
116. Opzegging van duurovereenkomsten
117. Samenloop van de arbeidsovereenkomst en het algemene vermogensrecht
118. De mededelingsplicht van de verzekeringnemer voor/bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst
119. Rechtsmiddelen bij koop

120. De energieleveringsovereenkomst
121. De medewerkersovereenkomst (tussen zorgverzekeraars en artsen, fysiotherapeuten, apothekers)
121. De franchise-overeenkomst
122. De bankovereenkomst
123. De distributieovereenkomst
124. De leaseovereenkomst
125. De overeenkomst van netbeheer
126. Factoring

Ga terug naar de vorige pagina | Lees verder op de volgende pagina