Conceptbesluit voor opsporen illegale downloaders ligt klaar

Moet je je bij het lezen van de titel je direct zorgen maken? Ja en nee. Je hoeft niet zoals in Duitsland extravagante boetes te verwachten. Wel zul je moeten oppassen als je illegaal via torrents gaat downloaden. Een harde stap om piraterij tegen te gaan, al zitten er wel enkele haken en ogen aan het ontwerpbesluit.

Door Tim van den Belt

In het ontwerpbesluit geeft Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toestemming aan Dutch Filmworks (DFW) om persoonsgegevens te verwerken zonder toestemming van de betrokkenen. Dutch Filmworks wil opkomen voor diens auteursrechten door torrentzwermen te monitoren en allerlei informatie te bewaren, zoals IP-adressen.

Toestemming voor het zo massaal verwerken zonder toestemming van betrokkenen wordt niet snel gegeven. Maar omdat DFW geen andere middelen heeft om diens rechten te beschermen, een blokkade bleek immers niet mogelijk, is dit een oplossing. Met een IP-adres zal DFW NAW-gegevens opvragen bij Internet Service Providers (ISP). Op deze manier hoopt DFW maatregelen te kunnen treffen, zoals waarschuwen, schikken of een gerechtelijke procedure starten.

Bewaartermijnen & beveiliging
Er zitten wel eisen en restricties aan het vergaren van persoonsgegevens van downloaders. Zo mogen enkel Nederlandse IP-adressen bewaard blijven en moet het gaan om een torrent met daarin werken waarover DFW de rechten bezit. Het vergaren gebeurt niet door DFW zelf maar door een niet nader genoemd Duits bedrijf. Dit bedrijf zal binnen twee weken, na een maximale monitorinsperiode van zes weken, de vergaarde gegevens doorsturen naar DFW indien het voldoet aan de prioriteitsschema. Vervolgens heeft DFW drie maanden de tijd om te evalueren of handhaving gewenst of mogelijk is. Is dat niet het geval, dan worden de gegevens verwijderd. Als handhaving wel gewenst is, dan is DFW verplicht om daadwerkelijk stappen te ondernemen. Ze hebben maximaal 5 jaar de tijd hiervoor, daarna hebben ze een zwaarwegende reden nodig voor verdere verwerking.

Om er voor te zorgen dat de gegevens niet in verkeerde handen komen zal de data bewaard worden buiten het internet. Daarnaast zal er encryptie toegepast worden en hashing om de integriteit te bewaren. Ook worden er maatregelen getroffen als het gaat om minderjarigen.

Dit klinkt allemaal goed geregeld. Het is ook positieve stap voor de rechthebbende. Maar het ontwerpbesluit en het door DFW opgestelde protocol hebben wel enkele gebreken.

De gebreken
Eén van de kwesties waar het ontwerpbesluit en protocol niet op in gaat is het geval wanneer de opsporende instantie zelf auteursrechtelijke bestanden download én verspreid, bestanden waarvan DFW niet rechthebbende is. De bewerker, het opsporende bedrijf, gaat namelijk controleren of de bestanden daadwerkelijk werken zijn waarover DFW rechthebbende is. Om dat te controleren zal de bewerker de bestanden moeten downloaden. Inherent aan de aard van torrents zal deze ook werken verspreiden. De documenten geven namelijk aan dat wanneer een torrent een bepaalde naam bevat dit niet meteen betekent dat het die inhoud ook heeft. Vandaar de controle. Niet duidelijk is hoe DFW deze situatie gaat oplossen.

Er is ook een onduidelijkheid. Na drie maanden worden gegevens verwijderd indien geen vervolgonderzoek gewenst is, maar het besluit spreekt dan over dat “een groot deel van de overgebleven gegevens worden verwijderd“. Wat wordt dan niet verwijderd? En waarom? Er wordt namelijk aangegeven dat na drie maanden de gegevens worden verwijderd. Het protocol geeft geen opheldering over welke gegevens dan bewaard blijven.

Ook worden er een onjuiste aanname gedaan. DFW stelt dat “Hoe vaker een IP-adres terugkomt in een zwerm hoe groter de individuele inbreuk”. Dit is onjuist. Stel dat een IP-adres er 10 keer in voorkomt, en een snelheid heeft van 100 MB/s. Dan is dan  minder schadelijker dan een IP-adres dat 50 keer voorkomt en een snelheid heeft van 1 MB/s. Dit duidt overigens op de aanpak van uploaders, aangezien het downloaden slechts eenmaal gebeurt dus niet een grotere inbreuk kan opleveren dan dat.

Een grovere foutieve aanname is dat DFW stelt “In de regel is een houder van een IP-adres echter meerderjarig nu sprake is van een abonnee die een overeenkomst heeft gesloten met een ISP“. DFW gaat er daarom altijd vanuit dat de betrokkene meerder jarig is. Maar uit een rapport blijkt dat een groter percentage van minderjarigen downloaden ten opzichte van volwassenen. Dat staat in contrast met de aanname, ook al geeft het rapport aan dat volwassener het intensiever doen en dat daarom het aandeel van elke groep ongeveer gelijk is. Deze aanname is uiteraard gedaan vanwege de maatregelen die genomen worden indien het een minderjarige betreft. Niet geheel een juiste benadering dus.

Een ander iets, niet echt een gebrek, is dat betrokkenen het recht hebben (en krijgen volgens het protocol) om een verzoek tot inzage, wijziging en verwijdering kunnen maken. Dit is natuurlijk een beetje apart als je niet weet als ze gegevens over jou verzamelen. Maar DFW biedt hiervoor wel een oplossing, zodra ze contactgegevens hebben van de betrokkenen zullen ze deze op de hoogte stellen. Het dubieuze aan deze regeling is dat zo’n berichtgeving altijd gepaard zal zijn met een maatregel zoals een waarschuwing. Maar voor een gerechtelijke procedure heb je mogelijk meer tijd nodig, dan lijkt mij directe notificatie sterk. Daar schort dus nog wat aan.

Tot slot verwijst het protocol van DFW meermaals naar een privacy policy. Hierin staan onder meer welke (beveiligings)maatregelen precies worden genomen en wie er toegang hebben tot de gegevens en hoe toezicht geregeld is. Dit document is echter nog niet inzichtelijk en toegankelijk via de website van DFW. Als belanghebbende kan je dus niet zien welke waarborgen genomen worden.

Conclusie
Kortom, DFW gaat illegale downloaders opsporen. Ze gebruiken hiervoor enkel Nederlandse IP-adressen. Ze doen dit enkel voor titels waarbij ze mogen optreden. Er zijn allerlei waarborgen om de inbreuk zo min mogelijk te houden. De documenten schorten nog wel op enkele bepaalde punten. Desalniettemin kan dit een goede stap zijn om piraterij aan te pakken. Ben je echter oneens met de werkwijze? Dan kun je nog uiteraard bezwaar maken tegen het ontwerpbesluit.