HR Uitslag/Wolterink

Gestolen caravan, HR 14 november 1997, NJ 1998, 147 Essentie Dit bekende arrest gaat over een gestolen caravan. Uitslag (een particulier) koopt een caravan van Wolterink, maar weet niet dat de caravan door Koster is gestolen van de toenmalige eigenaar. De verzekeraar van de toenmalige eigenaar eist de caravan bij Uitslag op, die hieraan meewerkt maar vervolgens de koopovereenkomst tussen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2010:BM8933 (Lisser/Kamsteeg)

Lisser/Kamsteeg, HR 22 oktober 2010  (ECLI:NL:HR:2010:BM8933) Essentie Bij de uitleg van obligatoire afspraken met betrekking tot goederenrechtelijke rechten levert de notariële vestigingsakte, die wordt uitgelegd naar objectieve maatstaven, tussen partijen dwingend bewijs op. Daartegen staat echter tegenbewijs open, welke gelet op de hier toepasselijke Haviltex-maatstaf op alle omstandigheden van het geval betrekking kan hebben. Rechtsregel Bij de uitleg van de inhoud […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1967:AC4745 (Saladin/HBU)

Saladin/HBU, HR 19 mei 1967 (ECLI:NL:HR:1967:AC4745) Essentie Een zeer belangrijk arrest dat tevens als ‘exoneratieclausule HBU’ getiteld kan worden. Op basis van de uitlegging van de concrete clausule door het Hof geeft de Hoge Raad een algemeen oordeel over het type waarover het hier gaat, namelijk de uitsluiting van aansprakelijkheid voor zekere eigen gedragingen, ook indien deze jegens de wederpartij […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1995:ZC1935 (Omgangsplicht)

Omgangsplicht, HR 22 december 1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1935) Essentie De moeder verzoekt namens haar zoon om een omgangsregeling met de verwekker van het kind. Er is geen sprake van ‘family life’ tussen de man en het kind. De zoon heeft geen recht op persoonlijk contact met zijn vader als de vader dit niet wil. Rechtsregel Er kan niet worden gesproken van ‘family life’ op […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1998:ZC2629 (Offringa/Vinck&Rosberg)

Offringa/Vinck&Rosberg, 10 april 1998 (ECLI:NL:HR:1998:ZC2629) Essentie Het gaat in dit Antilliaanse geding om de koop van een woonhuis, waaraan gebreken zijn geconstateerd. In cassatie staat de verhouding tussen de mededelingsplicht van de verkopers en de onderzoeksplicht van de koper centraal. Rechtsregel Het enkele feit dat de ene partij haar onderzoeksplicht naar bepaalde relevante gegevens verzaakt, sluit niet uit dat de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1996:ZC2141 (Halcion II)

Halcion II, HR 20 september 1996 ECLI:NL:HR:1996:ZC2141 (niet gepubliceerd) Essentie Deskundigen zijn niet altijd gehouden tot het honoreren van elk, in enige fase van het onderzoek, door een van de partijen gedaan verzoek om in de gelegenheid te worden gesteld om inzage te krijgen en commentaar te leveren op de voorlopige bevindingen van de deskundige(n). Rechtsregel Deskundigen hoeven niet elk […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2004:AQ7386 (Vernietiging erkenning op verzoek verwekker)

Vernietiging erkenning op verzoek verwekker, HR 12 november 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AQ7386) Essentie Een verwekker kan de gegeven toestemming tot erkenning aan een ander niet vernietigen, behalve als blijkt dat de moeder die toestemming alleen gegeven heeft om de verwekker te schaden. Rechtsregel Sinds 1 april 1998 is het familierecht gewijzigd. Bij het verzoek om vervangende toestemming op grond van artikel 1:204, […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:1511 (Melber/Goede)

HR 8 juli 2016 (Melber/Goede) (ECLI:NL:HR:2016:1511) Essentie In dit arrest geeft de Hoge Raad een belangrijke beslissing omtrent de uitleg van bepalingen die zijn opgenomen in een notariële akte die strekt tot levering van registergoederen of de vestiging van beperkte rechten. Voor uitleg van dergelijke akten is het belangrijk om onderscheid te maken tussen contractuele bedingen en goederenrechtelijke bedingen. Contractuele […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1993:ZC1016 (Gerards/Vijverberg)

Gerards/Vijverberg, 25 juni 1993 (ECLI:NL:HR:1993:ZC1016) Essentie In dit arrest komt de uitleg van de overeenkomst aan de orde, in samenhang bezien met de garantie en een exoneratiebeding. De vraag of aan de koper een beroep op dwaling toekomt staat centraal. Het standaardbeding dat in veel koopovereenkomsten met betrekking tot een auto voorkomt: ‘Koper koopt de auto op eigen bate en […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1995:ZC1611 (De Heel/Staat e.a.)

De Heel/Staat e.a. (val uit ziekenhuisbed), Hoge Raad 13 januari 1995 ECLI:NL:HR:1995:ZC1611 Essentie Bewijs kan ook geleverd worden door middel van een deskundigenbericht. Er geldt gezien de toestand van eiser (onder narcose) een verzwaarde stelplicht voor het ziekenhuis. Dit betekent dat feiten die niet voldoende betwist zijn als vaststaand aangenomen worden. Dit is een correctiemechanisme in het burgerlijk procesrecht dat […]

Lees meer
1 2 3 10