ECLI:NL:HR:2001:AA9311 (Multi Vastgoed/Nethou)

Multi Vastgoed/Nethou, 5 januari 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AA9311) Essentie In dit arrest komt de tekortkoming in de nakoming aan de orde. Wanneer er sprake is van een tekortkoming, staat het de crediteur vrij om nakoming, dan wel schadevergoeding te vorderen. Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met zowel de eisen van redelijkheid en billijkheid als de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. […]

Lees meer

ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0931

Hof ‘s-Gravenhage 26 januari 2010 ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0931 Essentie Ingevolge art. 1:264 BW kan, indien een medische behandeling van een minderjarige jonger dan twaalf jaar noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid te voorkomen en de ouder die het gezag heeft zijn toestemming daarvoor weigert op grond van religieuze gronden, deze toestemming op verzoek van de stichting worden vervangen door die […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2000:AA4767 (Nietigverklaring huwelijk II)

Nietigverklaring huwelijk II, 11 februari 2000 ECLI:NL:HR:2000:AA4767 Essentie Nietigverklaring huwelijk. Eisen goede procesorde brengen niet mee dat een niet-procespartij ook gebonden is aan een vonnis. Een erfrechtelijk belang is ook een onmiddellijk rechtsbelang in de zin van artikel 1:69, eerste lid, aanhef en sub c van het BW. Rechtsregel Vervolg op ‘Nietigverklaring huwelijk I’. Het Hof heeft eiser niet-ontvankelijk verklaard […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2004:AO9494 (Endlich/Bouwmachines)

Endlich/Bouwmachines, 22 oktober 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO9494) Essentie Dit arrest staat in het teken van de ingebrekestelling. Aan de orde komen de te stellen eisen aan een ingebrekestelling in een spoedeisende situatie, als ook de functie van een ingebrekestelling. En wanneer is een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 6:82, tweede lid, BW zinvol? De Hoge Raad geeft antwoord. Rechtsregel Een ingebrekestelling […]

Lees meer

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9246

Hof ’s-Gravenhage 4 augustus 2010 (ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9246) Essentie In deze zaak zijn de ouders van een minderjarige uit het ouderlijk gezag ontheven ex art. 1:266 BW, omdat zij hun beslissingen lieten afhangen van ingevingen die van God komen. Rechtsregel De wetgever vertrouwt het gezag niet onvoorwaardelijk toe aan een ouder, maar beschouwt het als een plicht van een ouder om minderjarige […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1998:ZC2675 (Nietigverklaring huwelijk I)

Nietigverklaring huwelijk I, HR 19 juni 1998 ECLI:NL:HR:1998:ZC2675 Essentie Vordering tot nietigverklaring huwelijk omdat de man niet in staat was zijn wil te bepalen. Bewijsaanbod te vaag. Rechtsregel Vordering tot nietigverklaring huwelijk omdat de man niet in staat was zijn wil te bepalen door neven van de man afgewezen. De neven hebben een te vaag bewijsaanbod gegeven omdat zij niet […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2008:231 (Quelle)

Quelle, HvJ-EU 17 april 2008 ECLI:EU:C:2008:231 Essentie Volgens Europees consumentenrecht mag een verkoper aan de consument geen vergoeding vragen die bedoeld is voor reparatie of vervanging van een defect van een product. Rechtsregel De verkoper heeft de plicht om een product te leveren dat naar behoren werkt tot de economische levensduur. Indien het product een gebrek heeft, heeft de consument […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2000:AA4732 (Kinheim/Pelders)

Kinheim/Pelders, 4 februari 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA4732) Essentie Dit arrest gaat over het intreden van verzuim. Indien er op de gegeven garantie een uitzondering wordt gemaakt door middel van een brief aan de wederpartij en de wederpartij reageert hier niet op, is hiermee dan de overeenkomst gewijzigd? De Hoge Raad oordeelde dat door het uitblijven van een reactie van de wederpartij op […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2004:AP1662 (Sneeuwballende Kinderen)

Sneeuwballende Kinderen-arrest, HR 12-11-2004, NJ 2005, 138 (ECLI:NL:HR:2004:AP1662) Essentie Het arrest Sneeuwballende Kinderen gaat over de aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen en de uitleg van artikel 6:169 lid 1 BW. In casu draait het om de vraag of er situaties bestaan bij een onrechtmatige daad waarin het kind en de ouders van het kind niet aansprakelijk zijn. Artikel 6:169 lid […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2012:BW3800 (Rabbinale scheiding)

Rabbinale scheiding, RB Amsterdam, 10 april 2012 ECLI:NL:RBAMS:2012:BW3800 Essentie De man handelt onrechtmatig tegenover de vrouw door geen medewerking te verlenen aan het regelen van de rabbinale echtscheiding. Rechtsregel De weigering van medewerking aan een rabbinale echtscheiding kan onrechtmatig zijn, als deze weigering in strijd is met de zorgvuldigheid die een echtgenoot in het maatschappelijk verkeer ten aanzien van zijn […]

Lees meer
1 2 3 12