ECLI:NL:HR:2011:BN8728 (Exitheffing pensioen en goede verdragstrouw)

HR Exitheffing pensioen en goede verdragstrouw, HR 15 april 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BN8728) Essentie Wanneer iemand in Nederland pensioen heeft opgebouwd en vervolgens uit Nederland emigreert wordt er geheven over de hier opgebouwde pensioenaanspraken. In deze procedure speelt de vraag of die heffing in strijd is met het belastingverdrag tussen Nederland en België. Rechtsregel Het opleggen van een conserverende aanslag voor pensioenaanspraken […]

Lees meer

EHRM Smirnova v. Russia

EHRM 24 juli 2003, NJ 2005, 550 Essentie Deze uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) staat in het teken van de voorlopige hechtenis in strafzaken. Het hof heeft hierin een viertal criteria geformuleerd (voortvloeiende uit oudere uitspraken van het EHRM) voor het niet op borgtocht vrijlaten van een verdachte. In casu ging het om […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2002:749 (Lankhorst-Hohorst)

HvJ Lankhorst-Hohorst, HvJ EU 12 december 2002 (ECLI:EU:C:2002:749) Essentie Is het in strijd met het EU-recht om rentebetalingen aan een buitenlandse aandeelhouder te belasten, terwijl dezelfde betalingen aan een binnenlandse aandeelhouder aftrekbaar zouden zijn? Rechtsregel Het maken van een onderscheid tussen belastingplichtigen op grond van de vestigingsplaats van hun crediteur-aandeelhouder is in strijd met de vrijheid van vestiging. Dit kan […]

Lees meer

HvJ EU 24 juli 1982, zaak 8/81 (Becker), Jur 1982, 53

Ursula Becker, Jurispr. 1982, p. 53; EUR-Lex 61981J0008 Essentie Deze uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het gevolg van een prejudiciële vraag van het Finanzgericht Münster omtrent de Zesde btw-richtlijn van de Raad over de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting. Deze richtlijn bevat een bepaling inzake vrijstelling van omzetbelasting voor de omzet […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2016:981 (World Duty Free)

HvJ World Duty Free, HvJ EU 21 december 2016 (ECLI:EU:C:2016:981) Essentie Dit arrest gaat over het selectiviteitsvereiste in fiscale staatssteunzaken. Een maatregel is selectief als deze bepaalde ondernemingen begunstigt. Wanneer is er sprake van bepaalde ondernemingen? Rechtsregel In fiscale zaken moet eerst het normaal geldende referentiestelsel worden vastgesteld. Indien de bestreden maatregel een afwijking van dit stelsel vormt, is die […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2010:26 (SGI)

HvJ SGI, HvJ 21 januari 2010 (ECLI:EU:C:2010:26) Essentie Wanneer ondernemingen binnen een concern onderling met elkaar handelen, moeten zij rekening houden met fiscale verrekenprijsregels. België past deze regels slechts toe op internationale concerns. Is dit in strijd met de vrijheid van vestiging? Rechtsregel Toepassing van het arm’s length-beginsel enkel in grensoverschrijdende gevallen is op grond van EU-recht in beginsel toegestaan, […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:2006:AY9133 (Jalloh)

Jalloh-arrest, EHRM 11 juli 2006 NJ 2007/226 Essentie Het arrest Jalloh betreft het nemo tenetur-beginsel; in dit arrest werd duidelijk dat het nemo tenetur-beginsel ook werking heeft buiten de verklaringsvrijheid. De rechtsvraag in casu is of er sprake is van een inbreuk op dit beginsel. Het EHRM heeft geoordeeld dat het enkele onderscheid tussen wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk materiaal niet doorslaggevend […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:1979:AC3090 (Marckx vs. België)

Marckx vs. België, EHRM 13 juni 1979 ECLI:NL:XX:1979:AC3090 Essentie Het is discriminatoir om onderscheid te maken tussen een wettig en een natuurlijk kind en tussen een gehuwde en een ongehuwde moeder. Rechtsregel De regels uit het Belgisch familierecht ten aanzien van erkenning van kinderen door een ongehuwde moeder zijn in strijd met artikel 8 en 14 van het EVRM. Verder […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2007:161 (Thin Cap GLO)

HvJ Thin Cap GLO, HvJ EU 13 maart 2007 (ECLI:EU:C:2007:161) Essentie In dit arrest gaat het om de vraag of een onderkapitalisatieregeling van het VK in strijd is met de vrijheid van vestiging, indien deze regeling slechts ziet op grensoverschrijdende situaties. Rechtsregel De Britse onderkapitalisatieregeling, op basis waarvan bovenmatige rente niet in aftrek komt, is in strijd met de vrijheid […]

Lees meer
1 2 3 4