ECLI:NL:XX:1985:AC9055 (Benthem/Staat)

Benthem/Staat, 23 oktober 1985 (ECLI:NL:XX:1985:AC9055) Essentie In dit arrest komt de verenigbaarheid van het beroep op de Kroon in Hinderwetzaken aan de orde. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat een geschil over een Hinderwetvergunning kan worden aangemerkt als een geschil over een burgerlijk recht als bedoeld in artikel 6 EVRM. De Afdeling voor […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2009:BI3751 (Schending hoorplicht)

HR Schending hoorplicht, HR 15 mei 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BI3751) Essentie In dit arrest gaat het om de vraag wanneer de inspecteur mag aannemen dat afstand is gedaan van het recht om gehoord te worden in de bezwaarfase. Rechtsregel Indien belanghebbende heeft verzocht om een hoorgesprek, mag de inspecteur niet aannemen dat later stilzwijgend afstand is gedaan van dit verzoek, tenzij hierover […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1987:AG5565 (Amsterdam/Ikon)

Amsterdam/Ikon (ECLI:NL:HR:1987:AG5565) Essentie Dit arrest staat in het teken van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het gelijkheidsbeginsel. Het publiekrecht bestaat intussen niet alleen uit geschreven bepalingen, maar ook uit ongeschreven recht, met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het is daarbij niet wenselijk dat de ene rechter een terughoudender toetsing van een overheidsoptreden hanteert dan de andere. […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:1995:ZF1850 (Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers)

Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers, ABRvS 30 november 1995 (ECLI:NL:RVS:1995:ZF1850) Essentie In dit arrest komt het begrip bestuursorgaan uit de Algemene Wet Bestuursrecht aan de orde. De vraag of de stichting Silicose Oud-Mijnwerkers kan worden gezien als een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 van de Awb staat centraal. Dit is van belang omdat ingevolge artikel 1:3, eerste lid van de […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2006:AX2089 (Stichting B.E.K.A ‘66)

Stichting B.E.K.A ’66, 17 mei 2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AX2089) Essentie In deze zaak komt het belanghebbendebegrip uit de Algemene Wet Bestuursrecht aan de orde, en specifiek bedoeld de leer van het afgeleid belang. In casu is er sprake van een nihil vaststelling van een eenmalige exploitatiesubsidie voor de bouw en renovatie van kleedruimten. Er volgt een bestuursrechtelijke procedure, de rechtspersoon stichting B.E.K.A […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:1996:ZF2153 (Kwantum Nederland B.V., Praxis en Maxis)

Kwantum Nederland B.V. (Praxis en Maxis), ABRvS 9 mei 1996 (ECLI:NL:RVS:1996:ZF2153) Essentie In deze uitspraak benadrukt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat ook onder de Algemene wet bestuursrecht de uitoefening van discretionaire bestuursbevoegdheid in de regel marginaal door de rechter moet worden getoetst. Relevant aan deze uitspraak is het arrest Doetinchemse Woonruimtevordering (HR 25-02-1949). Bij artikel 3:4, […]

Lees meer

Jetski’s, ABRvS 18 september 2009

(ECLI:NL:RVS:2002:AE7801) Essentie In deze bekende uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) staat een bekend beginsel uit het bestuursrecht centraal, namelijk het specialiteitsbeginsel. In een uitspraak van 28 april 2010 heeft de Afdeling dit begrip nader toegelicht. Het specialiteitsbeginsel houdt in dat bij het nemen van een besluit, welke de vrijheid van een burger beperkt, alleen […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:1997:AA6762 (Van Vlodrop)

Van Vlodrop, 6 mei 1997 (ECLI:NL:RVS:1997:AA6762) Essentie Dit arrest geeft blijk van een verschuiving van de competentieverdeling van de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. De bestuursrechter is gelet op het stelsel van afdeling 8.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) alleen bevoegd kennis te nemen van beroepen tegen zuivere schadebesluiten, indien die rechter ook bevoegd is te oordelen over een […]

Lees meer

HR 18 juni 1993, AB 1993, 504 (St. Oedenrode)

(ECLI:NL:HR:1993:ZC1006) Essentie In dit spraakmakende arrest van de Hoge Raad staat een van de belangrijkste onderwerpen uit het bestuursrecht centraal. Het gaat hier namelijk om het beginsel van formele rechtskracht. Het beginsel van formele rechtskracht houdt in, dat wanneer tegen een beschikking een met voldoende waarborgen omklede administratiefrechtelijke rechtsgang heeft opengestaan, de burgerlijke rechter ervan uit dient te gaan dat […]

Lees meer
1 2 3 4