ECLI:NL:RBAMS:2017:6700 (Ontslag vanwege internetgebruik achter kassa)

Ontslag vanwege internetgebruik achter kassa, 15 september 2017 ECLI:NL:RBAMS:2017:6700 Essentie Ontslag op staande voet vanwege het, na meerdere waarschuwingen, onder werktijd voor privézaken op internet bezig zijn. Rechtsregel Verzoekster is meermaals gewaarschuwd voor het gebruik van telefoon en internet onder werktijd. Hierdoor kon de werkgever niet anders meer dan overgaan tot ontslag op staande voet: dit was in de gegeven […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AA9311 (Multi Vastgoed/Nethou)

Multi Vastgoed/Nethou, 5 januari 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AA9311) Essentie In dit arrest komt de tekortkoming in de nakoming aan de orde. Wanneer er sprake is van een tekortkoming, staat het de crediteur vrij om nakoming, dan wel schadevergoeding te vorderen. Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met zowel de eisen van redelijkheid en billijkheid als de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1992:ZC8946 (Discotheek Babylon)

Discotheek Babylon-arrest, HR 14-01-1992, NJ 1992, 413 (ECLI:NL:HR:1992:ZC8946) Essentie Het arrest Discotheek Babylon, ook wel bekend als het Discriminerende Portier-arrest, gaat over daderschap van een vennootschap onder firma (vof). In casu draait het om de vraag of de vennootschap onder firma strafrechtelijk kan worden vervolgd voor gedragingen van een werknemer. Deze werknemer, de portier, wordt beroepsmatige discriminatie verweten. Rechtsregel Verdachte, de […]

Lees meer

ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0931

Hof ‘s-Gravenhage 26 januari 2010 ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0931 Essentie Ingevolge art. 1:264 BW kan, indien een medische behandeling van een minderjarige jonger dan twaalf jaar noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid te voorkomen en de ouder die het gezag heeft zijn toestemming daarvoor weigert op grond van religieuze gronden, deze toestemming op verzoek van de stichting worden vervangen door die […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2000:AA4767 (Nietigverklaring huwelijk II)

Nietigverklaring huwelijk II, 11 februari 2000 ECLI:NL:HR:2000:AA4767 Essentie Nietigverklaring huwelijk. Eisen goede procesorde brengen niet mee dat een niet-procespartij ook gebonden is aan een vonnis. Een erfrechtelijk belang is ook een onmiddellijk rechtsbelang in de zin van artikel 1:69, eerste lid, aanhef en sub c van het BW. Rechtsregel Vervolg op ‘Nietigverklaring huwelijk I’. Het Hof heeft eiser niet-ontvankelijk verklaard […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2005:AT2972 (Pollepel-arrest)

Pollepel, HR 11 oktober 2005, NJ 2006/614 ECLI:NL:HR:2005:AT2972 Essentie In deze zedenzaak gaat het om een verdachte die het slachtoffer heeft gedwongen een pollepel en het heft van een mes in de eigen anus te brengen en heen en weer te bewegen. Dit heeft het Gerechtshof aangemerkt als ‘verkrachting’. Onterecht, aldus ons hoogste rechtscollege. Rechtsregel Het dwingen van het slachtoffer om […]

Lees meer

ECLI:NL:GHDHA:2017:1814 (Echtscheiding en arbeidsovereenkomst)

Echtscheiding en arbeidsovereenkomst, Hof Den Haag, 4 juli 2017 ECLI:NL:GHDHA:2017:1814 Essentie De arbeidsovereenkomst tussen het bedrijf van de ex-man en de vrouw is stilzwijgend beëindigd doordat de vrouw de gezamenlijke woning heeft verlaten. Rechtsregel Gelet op de verklaringen van de vrouw, de broer van de man, het diploma bedrijfshulpverlening en de salarisstroken, in onderling verband en samenhang bezien, is sprake […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2004:AO9494 (Endlich/Bouwmachines)

Endlich/Bouwmachines, 22 oktober 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO9494) Essentie Dit arrest staat in het teken van de ingebrekestelling. Aan de orde komen de te stellen eisen aan een ingebrekestelling in een spoedeisende situatie, als ook de functie van een ingebrekestelling. En wanneer is een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 6:82, tweede lid, BW zinvol? De Hoge Raad geeft antwoord. Rechtsregel Een ingebrekestelling […]

Lees meer

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9246

Hof ’s-Gravenhage 4 augustus 2010 (ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9246) Essentie In deze zaak zijn de ouders van een minderjarige uit het ouderlijk gezag ontheven ex art. 1:266 BW, omdat zij hun beslissingen lieten afhangen van ingevingen die van God komen. Rechtsregel De wetgever vertrouwt het gezag niet onvoorwaardelijk toe aan een ouder, maar beschouwt het als een plicht van een ouder om minderjarige […]

Lees meer

HR 27-11-1962, NJ 1963/513 (Binckhorstlaan)

Binckhorstlaan-arrest (HR 27-11-1962, NJ 1963, 513) Essentie Het arrest Binckhorstlaan gaat over causaliteit bij dood door schuld in het verkeer. Voorzienbaarheid van gevolgen wordt hier als maatstaf gebruikt voor causaliteit. Artikel 6 WVW: “Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt […]

Lees meer
1 2 3 34