HR Uitslag/Wolterink

Gestolen caravan, HR 14 november 1997, NJ 1998, 147 Essentie Dit bekende arrest gaat over een gestolen caravan. Uitslag (een particulier) koopt een caravan van Wolterink, maar weet niet dat de caravan door Koster is gestolen van de toenmalige eigenaar. De verzekeraar van de toenmalige eigenaar eist de caravan bij Uitslag op, die hieraan meewerkt maar vervolgens de koopovereenkomst tussen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2010:BM8933 (Lisser/Kamsteeg)

Lisser/Kamsteeg, HR 22 oktober 2010  (ECLI:NL:HR:2010:BM8933) Essentie Bij de uitleg van obligatoire afspraken met betrekking tot goederenrechtelijke rechten levert de notariële vestigingsakte, die wordt uitgelegd naar objectieve maatstaven, tussen partijen dwingend bewijs op. Daartegen staat echter tegenbewijs open, welke gelet op de hier toepasselijke Haviltex-maatstaf op alle omstandigheden van het geval betrekking kan hebben. Rechtsregel Bij de uitleg van de inhoud […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2007:AZ2224 (AVM Accountants / Spaan)

AVM Accountants / Spaan, HR 5 januari 2007 ECLI:NL:HR:2007:AZ2224,   Essentie Een oud concurrentiebeding moet bij een ingrijpende functiewijziging opnieuw worden overeengekomen.   Rechtsregel Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet een concurrentiebeding (7:653 BW) opnieuw schriftelijk worden overeengekomen als de wijziging in de arbeidsverhouding zodanig is dat het concurrentiebeding veel zwaarder gaat drukken op de werknemer. Er moet […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1967:AC4745 (Saladin/HBU)

Saladin/HBU, HR 19 mei 1967 (ECLI:NL:HR:1967:AC4745) Essentie Een zeer belangrijk arrest dat tevens als ‘exoneratieclausule HBU’ getiteld kan worden. Op basis van de uitlegging van de concrete clausule door het Hof geeft de Hoge Raad een algemeen oordeel over het type waarover het hier gaat, namelijk de uitsluiting van aansprakelijkheid voor zekere eigen gedragingen, ook indien deze jegens de wederpartij […]

Lees meer

HR 18 januari 1991 (Leffers/Staat)

Leffers/Staat HR 18 januari 1991, NJ 1992, 638 (ECLI:NL:HR:1991:AC4031) Essentie In deze zaak staat de vraag centraal of de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tegen jegens Leffers. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord moet de Staat dan ook schadevergoeding betalen voor de geleden schade van Leffers. Rechtsregel De Hoge Raad heeft de vraag of de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tegen Leffers […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1999:ZD1600 (Moord en Doodslag)

Moord en doodslag-arrest, HR 19-10-1999, NJ 2000, 109 Essentie Het arrest Moord en doodslag gaat over de tenlastelegging van een gekwalificeerd delict. Het komt erop neer dat de tenlastelegging ‘moord’ impliciet ook een tenlastelegging ‘doodslag’ betekent. Zo’n redenering geldt waarschijnlijk ook voor een aantal andere gekwalificeerde delicten. Rechtsregel Een tenlastelegging van het gekwalificeerde delict moord levert tevens een grondslag voor een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1995:ZC1935 (Omgangsplicht)

Omgangsplicht, HR 22 december 1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1935) Essentie De moeder verzoekt namens haar zoon om een omgangsregeling met de verwekker van het kind. Er is geen sprake van ‘family life’ tussen de man en het kind. De zoon heeft geen recht op persoonlijk contact met zijn vader als de vader dit niet wil. Rechtsregel Er kan niet worden gesproken van ‘family life’ op […]

Lees meer

Jóhannesson and others v. Iceland

EHRM 18 mei 2017, 22007/11 Essentie Jóhannesson e.a. tegen IJsland is als het ware een vervolg op A & B vs. Noorwegen. In dit arrest heeft het EHRM toepassing gegeven aan die eerdere uitspraak. In casu ging het om een drietal klagers die hadden nagelaten om over meerdere jaren inkomsten op te geven aan de fiscus. Als gevolg hiervan werden […]

Lees meer

HR 18 december 1992 (Kuunders/milieuorganisaties)

Kuunders/milieuorganisaties, HR 18 december 1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC0808) Essentie In dit arrest van de Hoge Raad staat de bevoegdheid van een rechter om in een zaak uitspraak te doen centraal. Partijen hebben bij het uitlokken van bestuursdwang de keuzevrijheid om een procedure aanhangig te maken bij de bestuursrechter of bij de burgerlijke rechter. Rechtsregel De vraag die in onderhavig geval centraal staat is of […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2006:AU9722 (Beurspromovendi)

Beurspromovendi, HR 14 april 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AU9722)  Essentie Rechtsvermoeden van bestaan arbeidsovereenkomst van beurspromovendi. Zij hoeven echter niet gelijk beloond te worden als AIO’s, omdat zij niet hetzelfde werk verrichten. Rechtsregel Het gaat hier om de vraag of sprake is van arbeid en loon. Over arbeid zegt de HR het volgende: ”werken houdt in dat een tegenprestatie wordt verricht voor de […]

Lees meer
1 2 3 31